Raporty Spółek ESPI/EBI

Subskrypcja akcji serii E - ustalenie ceny emisyjnej akcji oferowanych w ramach Transzy III R&C Union Spółka Akcyjna w upadłości układowej (PLRCUNN00010)

09-11-2011 13:24:49 | Bieżący | EBI | 52/2011
Zarząd Spółki R&C UNION S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż Rada Nadzorcza, na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2011 roku, w wykonaniu uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, na podstawie art. 432 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 2 ust. 2 wskazanej uchwały, ustaliła cenę emisyjną akcji serii E oferowanych w ramach Transzy III, tj. 1.200.000 akcji, na 1 zł (jeden złoty) za każdą akcję.
Uzasadnieniem ustalenia powyższej ceny emisyjnej była opinia Zarządu z dnia 19 września 2011 roku, w zakresie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E (raport bieżący z 19 września 2011 roku, nr 47/2011), a także ustalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na poziomie 1 zł (jeden złoty) za akcję, cena emisyjna akcji oferowanych w ramach Transzy I i Transzy II.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Norbert Okowiak - Prezes Zarządu
  • Maciej Stróżyk - Wiceprezes Zarządu