Raporty Spółek ESPI/EBI

Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

16-11-2011 15:45:04 | Bieżący | EBI | 4/2011
Zarząd Graphic S.A. ("Spółka") informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił Uchwałą nr 1398/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:
a) 409.100 (czterysta dziewięć tysięcy sto) akcji serii B,
b) 179.427 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji serii C.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Tomasz MOL - Prezes Zarządu