Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biogened S.A. w dniu 20.06.2012 BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

21-06-2012 16:42:15 | Bieżący | EBI | 14/2012
Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki które odbyło się w dniu 20.06.2012.

Ponadto Emitent informuje, że w Statucie Emitenta w związku z Podjętą uchwałą nr 18 dokonają się następujące zmiany w statucie:

1) postanowienie §7 ust. 3 Statutu Spółki związane z prawem głosu z akcji:

Było §7 ust. 3:

"Na każdy udział przypada jeden głos."

Jest §7 ust. 3:

"Na każdą akcję przypada jeden głos."

2) postanowienie §9 ust. 2 Statutu Spółki związane głosowaniem nad powołaniem i odwołaniem członków Zarządu i Rady Nadzorczej:

Było §9 ust. 2:

"Uchwały podejmowane w sprawach objętych pkt. c, d, l, m, n, p, wymagają dla swej skuteczności większości ¾ (trzech czwartych) głosów oddanych, a uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu i Rady Nadzorczej wymagają dla swej skuteczności 2/3 (dwóch trzecich) głosów."

Jest §9 ust. 2:

"Uchwały podejmowane w sprawach objętych pkt. c, d, l, m, n, p, wymagają dla swej skuteczności większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych, a uchwały w sprawie powołania i odwołania członków Zarządu i Rady Nadzorczej wymagają dla swej skuteczności 4/5 (czterech piątych) głosów."

3) postanowienie §11 ust. 1 Statutu Spółki określające liczbę członków Rady Nadzorczej:

Było §11 ust. 1:

"Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 osób powoływanych i odwoływanych przez Walne
Zgromadzenie."

Jest §11 ust. 1:

"Rada Nadzorcza składa się z 5 osób powoływanych i odwoływanych przez Walne
Zgromadzenie."


4) postanowienie §11 ust. 3 Statutu Spółki związane z odwoływaniem członków Rady Nadzorczej:

Było §11 ust. 3:

"Odwołanie członka Rady przed upływem kadencji może nastąpić w drodze uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów."


Jest §11 ust. 3:

"Odwołanie członka Rady przed upływem kadencji może nastąpić w drodze uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie większością 4/5 (czterech piątych) głosów."

5) postanowienie §12 ust. 2 litera f) Statutu Spółki związane z rozszerzeniem kompetencji Rady Nadzorczej:

Było §12 ust. 2 litera f):

"Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu."

Jest §12 ust. 2 litera f):

"Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności powoływanie, odwoływanie członka lub członków Zarządu oraz zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu."

6) postanowienie §14 ust. 1 Statutu Spółki związane z rozszerzeniem kompetencji Rady Nadzorczej:

Było §14 ust. 1:

"Zarząd Spółki składa się z 1 - 4 członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów,
powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie."

Jest §14 ust. 1:

"Zarząd Spółki składa się z 1 - 4 członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów,
powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie lub przez Radę Nadzorczą."

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Jacek Płucienniczak - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Statut Biogened S A

Treść podjetych uchwał ZWA BIOGENED S A w dniu 20 06 2012