Raporty Spółek ESPI/EBI

ustanowienie hipoteki Kujawskie Zakłady Poligraficzne DRUK-PAK Społka Akcyjna (PLDRKPK00010)

21-11-2011 15:41:28 | Bieżący | EBI | 28/2011
Zarząd Kujawskich Zakładów Poligraficznych Druk-Pak S.A ("Spółka") informuje, że Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 16 listopada 2011 roku dokonał wpisu hipoteki umownej do kwoty 2 319 710 złotych (dwa miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy siedemset dziesięć), ustanowionej przez Spółkę na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zabudowanej nieruchomości położonej w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wyspiańskiego 1, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw Nr WL1A/00007694/5, tytułem zabezpieczenia otrzymanego przez Spółkę dofinansowania w formie refundacji Projektu "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa KZP DRUK-PAK S.A. w Aleksandrowie Kujawskim poprzez inwestycje w innowacyjne urządzenia poligraficzne" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Osi priorytetowej 5.Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Marek Kruczek - Prokurent