Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ASSETUS S.A. w dniu 25 czerwca 2012 roku. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

26-06-2012
Zarząd ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2012 roku.
Uchwała nr 01/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej."
Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym, liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad powyższą uchwałą wyniosła: 1.708.485 (jeden milion siedemset osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć), stanowią one 75,93% % akcji w kapitale zakładowym.
W tym:
Głosów za: 1.708.485
Głosów przeciw: nie było
Głosów wstrzymujących się: nie było

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjęcia niniejszej uchwały.Uchwała nr 02/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/ Panią Alicję Wiaderek"
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad powyższą uchwałą wyniosła: 1.708.485 (jeden milion siedemset osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć), stanowią one 75,93% % akcji w kapitale zakładowym.
W tym:
Głosów za: 1.708.485
Głosów przeciw: nie było
Głosów wstrzymujących się: nie było

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjęcia niniejszej uchwały.


Uchwała nr 03/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011,
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ASSETUS S.A. za rok obrotowy 2011 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011,
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokryciu starty poniesionej w 2011 roku,
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej,
14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Moniki Jabłońskiej z funkcji członka Rady Nadzorczej w Spółce,
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Piotra Wiaderek na członka Rady Nadzorczej,
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z zachowaniem prawa poboru ich objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie subskrypcji zamkniętej mającej charakter oferty publicznej, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, dematerializacji akcji serii C, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji serii C oraz do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu,
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia."

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym, liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad powyższą uchwałą wyniosła: 1.708.485 (jeden milion siedemset osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć), stanowią one 75,93% % akcji w kapitale zakładowym.
W tym:
Głosów za: 1.708.485
Głosów przeciw: nie było
Głosów wstrzymujących się: nie było

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjęcia niniejszej uchwały.


Uchwała nr 04/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2011.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA po zapoznaniu się z treścią:
1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku),
2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku), którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia,
według którego Spółka zamknęła okres od dnia 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku stratą netto w wysokości 175.258,34 zł (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 34/100), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła 979,151,26 zł (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych 26/100 ) oraz
3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok,
4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
niniejszym zatwierdza:

1) opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz
2) opisane powyżej w pkt. 2 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 na które składają się:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans,
c) rachunek zysków i strat,
d) rachunek przepływów pieniężnych,
e) zestawienie zmian w kapitale własnym,
f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,
według którego Spółka zamknęła rok obrotowy 2011 stratą netto w wysokości 175.258,34 zł (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 34/100) , a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła 979,151,26 zł (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych 26/100 ).
Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym, liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad powyższą uchwałą wyniosła: 1.708.485 (jeden milion siedemset osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć), stanowią one 75,93% % akcji w kapitale zakładowym.
W tym:
Głosów za: 1.708.485
Głosów przeciw: nie było
Głosów wstrzymujących się: nie było

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjęcia niniejszej uchwały.

Uchwała nr 05/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ASSETUS S.A. za rok obrotowy 2011 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA po zapoznaniu się z treścią:
1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ASSETUS S.A. za rok obrotowy 2011 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku),
2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku), którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia,
według którego Spółka zamknęła okres od dnia 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku stratą netto w wysokości 193.805,83 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset pięć złotych 83/100), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła 1.083.642,95 zł (jeden milion osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści dwa złote 95/100 ) oraz
3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASSETUS S.A. za 2011 rok
4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
niniejszym zatwierdza:

1) opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności za rok obrotowy 2011 oraz

2) opisane powyżej w pkt. 2 skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy2011 na które składają się:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans,
c) rachunek zysków i strat,
d) rachunek przepływów pieniężnych,
e) zestawienie zmian w kapitale własnym,
f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia, według którego Grupa Kapitałowa zamknęła rok obrotowy 2011 stratą netto w wysokości 193.805,83 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset pięć złotych 83/100), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła 1.083.642,95 zł (jeden milion osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści dwa złote 95/100 ) ."

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym, liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad powyższą uchwałą wyniosła: 1.708.485 (jeden milion siedemset osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć), stanowią one 75,93% % akcji w kapitale zakładowym.
W tym:
Głosów za: 1.708.485
Głosów przeciw: nie było
Głosów wstrzymujących się: nie było

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjęcia niniejszej uchwały.


Uchwała nr 06/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2011

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi postanawia stratę poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2011 w wysokości 175.258,34 zł (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 34/100) pokryć z zysków lat następnych."
Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym, liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad powyższą uchwałą wyniosła: 1.708.485 (jeden milion siedemset osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć), stanowią one 75,93% % akcji w kapitale zakładowym.
W tym:
Głosów za: 1.708.485
Głosów przeciw: nie było
Głosów wstrzymujących się: nie było

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjęcia niniejszej uchwały.Uchwała nr 07/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Wiaderkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Wiaderkowi z wykonania jego obowiązków jako Prezesa Zarządu Spółki w 2011 roku."
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad powyższą uchwałą wyniosła: 1.708.485 (jeden milion siedemset osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć), stanowią one 75,93% % akcji w kapitale zakładowym.
W tym:
Głosów za: 1.708.485
Głosów przeciw: nie było
Głosów wstrzymujących się: nie było

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjęcia niniejszej uchwały.


Uchwała nr 7a/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Vice-Prezesowi Zarządu Spółki Pani Sylwii Gola absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011


"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym udziela absolutorium Pani Sylwii Gola z wykonania swoich obowiązków jako Vice- Prezes Zarządu Spółki w 2011 roku."
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad powyższą uchwałą wyniosła: 1.708.485 (jeden milion siedemset osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć), stanowią one 75,93% % akcji w kapitale zakładowym.
W tym:
Głosów za: 1.708.485
Głosów przeciw: nie było
Głosów wstrzymujących się: nie było

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjęcia niniejszej uchwały.


Uchwała nr 08/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Pani Ewie Dworniak-Gałeckiej absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2011 roku jako członka Rady Nadzorczej Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Dworniak-Gałeckiej z wykonania swoich obowiązków w 2011 roku."
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad powyższą uchwałą wyniosła: 1.708.485 (jeden milion siedemset osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć), stanowią one 75,93% % akcji w kapitale zakładowym.
W tym:
Głosów za: 1.708.485
Głosów przeciw: nie było
Głosów wstrzymujących się: nie było

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjęcia niniejszej uchwały.


Uchwała nr 8a/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Pani Monice Jabłońskiej absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2011 roku jako członka Rady Nadzorczej Spółki
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Monice Jabłońskiej z wykonania swoich obowiązków w 2011 roku."
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad powyższą uchwałą wyniosła: 1.708.485 (jeden milion siedemset osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć), stanowią one 75,93% % akcji w kapitale zakładowym.
W tym:
Głosów za: 1.708.485
Głosów przeciw: nie było
Głosów wstrzymujących się: nie było

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjęcia niniejszej uchwały.


Uchwała nr 8b/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Pani Wandzie Jabłońskiej absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2011 roku jako członka Rady Nadzorczej Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Jabłońskiej z wykonania swoich obowiązków w 2011 roku."
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad powyższą uchwałą wyniosła: 1.708.485 (jeden milion siedemset osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć), stanowią one 75,93% % akcji w kapitale zakładowym.
W tym:
Głosów za: 1.708.485
Głosów przeciw: nie było
Głosów wstrzymujących się: nie było

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjęcia niniejszej uchwały.


Uchwała nr 8c/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Pani Alicji Wiaderek absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2011 roku jako członka Rady Nadzorczej Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Alicji Wiaderek z wykonania swoich obowiązków w 2011 roku."
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad powyższą uchwałą wyniosła: 925.625 (dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć), stanowią one 41,14 % akcji w kapitale zakładowym.
W tym:
Głosów za: 925.625
Głosów przeciw: nie było
Głosów wstrzymujących się: nie było

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjęcia niniejszej uchwały.


Uchwała nr 8d/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Lesławowi Kula absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2011 roku jako członka Rady Nadzorczej Spółki
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Kula z wykonania swoich obowiązków w 2011 roku."
Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad powyższą uchwałą wyniosła: 1.708.485 (jeden milion siedemset osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć), stanowią one 75,93% % akcji w kapitale zakładowym.
W tym:
Głosów za: 1.708.485
Głosów przeciw: nie było
Głosów wstrzymujących się: nie było

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjęcia niniejszej uchwały.


Uchwała nr 9/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie odwołania Pani Moniki Jabłońskiej z funkcji Członka Rady Nadzorczej

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym postanawia z dniem dzisiejszym odwołać Panią Monikę Jabłońską z funkcji Członka Rady Nadzorczej w Spółce."
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad powyższą uchwałą wyniosła: 1.708.485 (jeden milion siedemset osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć), stanowią one 75,93% % akcji w kapitale zakładowym.
W tym:
Głosów za: 1.708.485
Głosów przeciw: nie było
Głosów wstrzymujących się: nie było

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjęcia niniejszej uchwały.Uchwała nr 10/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Pana Piotra Wiaderka do Rady Nadzorczej w Spółce

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym postanawia z dniem dzisiejszym powołać Pana Piotra Wiaderka do Rady Nadzorczej w Spółce".
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad powyższą uchwałą wyniosła: 1.708.485 (jeden milion siedemset osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć), stanowią one 75,93% % akcji w kapitale zakładowym.
W tym:
Głosów za: 1.708.485
Głosów przeciw: nie było
Głosów wstrzymujących się: nie było

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjęcia niniejszej uchwały.Uchwała nr 11/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z zachowaniem prawa poboru ich objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie subskrypcji zamkniętej mającej charakter oferty publicznej, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, dematerializacji akcji serii C, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji serii C oraz do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:
§ 1
[Podwyższenie kapitału zakładowego]
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 900.000,00 PLN (dziewięćset tysięcy złotych 00/100) do kwoty nie mniejszej niż 5.400.000,00 zł (pięć milionów czterysta tysięcy złotych 00/100) i nie większej niż 9.900.000,00 PLN (dziewięć milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100) to jest o kwotę nie mniejszą niż 4.500.000,00 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) i nie większą niż 9.000.000,00 PLN (dziewięć milionów złotych), poprzez emisję nie mniej niż 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 22.500.000 (dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,40 PLN (czterdzieści groszy) każda. Emisja dochodzi od skutku, jeżeli akcje serii C zostaną objęte w liczbie co najmniej 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy), to jest zostanie objęta minimalna liczba akcji serii C przeznaczona do objęcia (próg emisji).
2. Akcje serii C zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, mającej charakter oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), bez konieczności sporządzania, zatwierdzania lub udostępniania do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego czy memorandum informacyjnego.
3. Cena emisyjna akcji serii C wynosi 0,40 PLN (czterdzieści groszy) i jest równa wartości nominalnej akcji.
4. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2012, kończący się 31 grudnia 2012 r.
5. Akcje serii C zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
6. Akcje serii C nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).
7. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby akcji objętych i ceny emisyjnej. W związku z tym upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii C, w tym w szczególności określenia:
a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C,
b) zasad dystrybucji akcji serii C,
c) sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii C oraz zasad ich opłacenia,
d) zasad dokonania przydziału akcji serii C.

§ 2
[Prawo poboru akcji serii C]
1. Prawo poboru akcji serii C przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji serii C (dzień prawa poboru) ustala się na dzień 19 września 2012 roku.
3. Za każdą akcję serii A lub B posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 10 (dziesięciu) akcji serii C.
4. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, stosownie do treści art. 436 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii C, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii C w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminu, do którego dotychczasowi akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii C. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa.
6. Akcje serii C objęte dodatkowym zapisem, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zarząd Spółki przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń, uwzględniając zasady określone w § 140 "Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych" (Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych nr 176/09 z dnia 15 maja 2009 r. z późn. zm.).
7. Akcje serii C nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie wykonania prawa poboru (zapis podstawowy) oraz dodatkowego zapisu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zarząd Spółki przydzieli według swego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna, osobom, które złożyły zapisy w oparciu o zaproszenia Zarządu.

§ 3
[Zmiana Statutu Spółki]
Wobec treści § 1 niniejszej Uchwały i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na zasadzie art. 430 § 1 w zw. z art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, § 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"§5
Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 5.400.000,00 zł (pięć milionów czterysta tysięcy złotych 00/100) i nie więcej niż 9.900.000,00 zł (dziewięć milionów dziewięćset tysięcy złotych) i dzieli się na:
a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,
b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,
c) nie mniej niż 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 22.500.000 (dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda."


§ 4

[Dematerializacja akcji serii C oraz wprowadzenie akcji serii C
do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynek NewConnect
prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.]

1. Wyraża się zgodę i postanawia się o ubieganiu się o dematerializację akcji serii C w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Wyraża się zgodę i postanawia się o ubieganiu się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 5
[Upoważnienie dla Zarządu]

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do:

a) dokonania przydziału akcji serii C oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,
b) złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,
c) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii C, w tym w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii C, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
d) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a w szczególności zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, złożenia wszelkich wniosków, zawiadomień i dokumentów do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w związku z wprowadzeniem do Alternatywnego Systemu Obrotu.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym, liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad powyższą uchwałą wyniosła: 1.708.485 (jeden milion siedemset osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć), stanowią one 75,93% % akcji w kapitale zakładowym.
W tym:
Głosów za: 1.708.485
Głosów przeciw: nie było
Głosów wstrzymujących się: nie było

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjęcia niniejszej uchwały.


Uchwała nr 12/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Assetus S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki


Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone na podstawie uchwały nr 11/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2012 roku, w tym także wynikających z oświadczenia Zarządu złożonego w formie aktu notarialnego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.
Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym, liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad powyższą uchwałą wyniosła: 1.708.485 (jeden milion siedemset osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć), stanowią one 75,93% % akcji w kapitale zakładowym.
W tym:
Głosów za: 1.708.485
Głosów przeciw: nie było
Głosów wstrzymujących się: nie było

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjęcia niniejszej uchwały.


Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 w zw. z § 6 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.Osoby reprezentujące Spółkę:

_________________________

Sylwia Gola - Prezes Zarządu


  • Sylwia Gola - Prezes Zarządu