Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki GeoInvent Spółka Akcyjna (PLGEINV00017)

24-11-2011 15:13:03 | Bieżący | EBI | 56/2011
Zarząd GeoInvent SA ("Spółka") informuje, iż w dniu 23 listopada 2011 roku, otrzymał z Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Postanowienie w sprawie zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. Nowa wysokość kapitału zakładowego Spółki to 1.851.250,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze emisji 2.617.647 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja oraz emisji 3.944.853 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.
Na mocy postanowienia Sądu Rejestrowego dokonano rejestracji zmiany Statutu Spółki w zakresie postanowień § 10, oraz § 24 Statutu Spółki.
Dotychczasowa treść § 10 Statutu Spółki brzmiała następująco:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.195.000,00 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt pieć
tysięcy złotych) i dzieli się na 11.950.000 (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt
tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
b) 857.500 (osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
c) 1.275.300 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na
okaziciela serii C;
d) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
e) 717.200 (siedemset siedemnaście tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
f) 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.
2. Wszystkie Akcji serii A, B, C, D, E i F o łącznej wartości nominalnej 1.195.000,00 zł zostały pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem."
Obecna treść § 10 Statutu Spółki:
" 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.851.250,00 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 18.512.500 (osiemnaście milionów pięćset dwanaście tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
b) 857.500 (osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
c) 1.275.300 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
d) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
e) 717.200 (siedemset siedemnaście tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
f) 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
g) 2.617.647 (dwa miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
h) 3.944.853 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłych na okaziciela serii H.
2. Wszystkie Akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H o łącznej wartości nominalnej 1.851.250,00 zł zostały pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem."

W związku z dokonaną w/w rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi aktualnie 18.512.500 głosów.
W § 24 Statutu Spółki skreśla się punkt 10 i zmienia się dotychczasowe oznaczenie punktów od 11
do 16, oznaczając je odpowiednio numerami od 10 do 15.
Treść skreślonego punktu 10 brzmiała następująco:
"wyrażanie zgody na złożenie przez Zarząd w imieniu Spółki oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków majątkowych spółki, w tym zaciągania zobowiązań i nabywania praw, w kwocie
powyżej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)"
Jednolita treść Statutu Spółki uwzględniająca wszystkie zarejestrowane zmiany została zawarta w treści załącznika do niniejszego Raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.  • Jarosław Stanios - Prezes Zarządu
  • Grzegorz Kurzeja - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ GeoInvent SA treść jednolita