Raporty Spółek ESPI/EBI

Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych spółki za rok 2011 Premium Food Restaurants Spółka Akcyjna (PLPREMF00014)

24-11-2011 15:16:21 | Bieżący | EBI | 21/2011
Zarząd Premium Food Restaurants S.A. informuje, że w dniu 23 listopada 2011 roku Rada Nadzorcza Premium Food Restaurants S.A. wybrała Perfectum- Audit Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy Al. KEN 98, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 1433, na audytora dokonującego badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Premium Food Restaurants S.A. za rok 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Premium Food Restaurants za rok 2011.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w przekazywane alternatywnym systemie obrotu".

  • Aleksandra Gawrylak - Prezes Zarządu
  • Artur Winiarski - Członek Zarządu