Raporty Spółek ESPI/EBI

Złożenie Wniosku o wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

14-12-2011 11:14:22 | Bieżący | EBI | 50/2011
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż w związku z uchwałą nr 5 pkt. 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 listopada 2011 roku, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej poprzez emisję akcji serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, został złożony w dniu 14 grudnia 2011 r. do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect:

- 4 285 600 (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,40 zł każda,

- 2 571 360 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,40 zł każda,

- 2 571 360 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,40 zł każda.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu