Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzupełnienie raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2011 ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

20-07-2012 15:54:55 | Roczny | EBI | 13/2012
Zarząd Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka" albo "Emitent") dokonuje niniejszym uzupełnienia raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2011, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 6 czerwca 2012 roku (raport roczny nr 7/2012), uzupełnionego raportem nr 10/2012 w dniu 6 czerwca 2012 roku.
Jednocześnie Emitent informuje, iż uzupełnienie raportu rocznego jednostkowego za rok 2011 następuje w zakresie:
1) Pisma Zarządu do raportu jednostkowego,
2) Wybranych danych finansowych [raport jednostkowy],
3) Oświadczeń Zarządu dotyczących jednostkowego sprawozdania finansowego i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
4) Raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011.
Uzupełnienie raportu rocznego skonsolidowanego za rok 2011 następuje w zakresie:
1) Pisma Zarządu do raportu skonsolidowanego,
2) Wybranych danych finansowych [raport skonsolidowany],
3) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2011,
4) Oświadczeń Zarządu dotyczących skonsolidowanego sprawozdania finansowego i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
5) Opinii i raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011.
Powyżej wymienione dokumenty, stanowią Załączniki do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 5 pkt 6.1. i 7.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Sylwia Gola - Prezes Zarządu


Załączniki:

Oświadczenia Zarządu_Assetus

Pisma Zarządu_Assetus

Wybrane dane finansowe (w EUR)_Assetus

Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011

Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011_Assetus