Raporty Spółek ESPI/EBI

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego i ostatniego dnia notowań dla akcji Emitenta dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

22-12-2011 11:59:02 | Bieżący | EBI | 56/2011
Zarząd Spółki Forever Entertainment S.A. niniejszym informuje, iż dnia 22 grudnia 2011 roku złożył do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect na dzień 27 grudnia 2011 r. oraz ostatni dzień notowań praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F na dzień 10 stycznia 2012 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu