Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umów o kredyty z bankiem BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

24-07-2012 16:54:16 | Bieżący | EBI | 16/2012
Zarząd Biogened SA (dalej: Spółka) informuje o zawarciu w dniu 23.07.2012 r., trzech umów z bankiem - Bank Zachodni WBK S.A., na mocy których Spółce zostały udzielone trzy kredyty:

1) dwa kredyty z przeznaczeniem na spłatę dotychczasowego zadłużenia Spółki w kwocie 8.245.000 PLN uzyskanego w bankach kredytujących obecnie podstawową działalność Spółki; z terminami spłaty do: 22.07.2013 r. i 18.06.2015 r.

2) jeden kredyt odnawialny w rachunku kredytowym (obrotowy rewolwingowy) z przeznaczeniem na finansowanie nakładów na prace rozwojowe, badawcze i wdrożeniowe produktów leczniczych, suplementów diety i dermokosmetyków do kwoty 3.500.000 PLN Posiadana ilość środków (łącznie własnych i pochodzących z kredytu) będzie determinowała zakres i rodzaj podejmowanych przedsięwzięć. Termin całkowitej spłaty kredytu ustalono na dzień 18.06.2015 r.

Zabezpieczeniem kredytów są: hipoteka, zastaw rejestrowy na zapasach, przelew wierzytelności z tytułu umów handlowych, przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia, weksle własne in blanco, pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bankowymi.

Kredyty zostały postawione do dyspozycji Spółki w dniu podpisania umowy.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
  • Dorota Skorupa - Prokurent