Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie listu intencyjnego Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

13-01-2012 10:46:43 | Bieżący | EBI | 3/2012
Zarząd Hurtimex S.A. informuje, iż w dniu 12 stycznia 2012 roku podpisał list intencyjny z firmą Kanz Financial Holding GmbH z Niemiec i przekazuje do publicznej wiadomości główne założenia niniejszego listu.
Spółka Kanz Financial Holding GmbH, jako Holding Zarządzający markami odzieży dziecięcej Kanz, Pampolina, Döll, Sons & Daughters, Whoopi posiada niezbędne doświadczenie, know how oraz środki do pozyskania i produkcji oraz dystrybucji odzieży dziecięcej w Europie i poza jej granicami.
Hurtimex S.A. jest właścicielem marek odzieży dziecięcej Tup-Tup i Hoop. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem w produkcji, pozyskiwaniu i dystrybucji odzieży dziecięcej na terenie Europy środkowo-wschodniej.
Strony porozumienia zamierzają zaangażować się w projekt konsolidacji wszystkich marek będących własnością Spółki Hurtimex S.A. oraz KFH GmbH w celu ujednolicenia źródeł pozyskania towaru, zabezpieczenia odpowiedniego finansowania oraz udoskonalenia międzynarodowej dystrybucji, z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń obu Stron. Intencją Stron jest, aby w oparciu o podpisany list, wynegocjować w możliwie krótkim czasie umowę współpracy lub inną umowę, określającą wzajemne prawa i obowiązki Stron przy realizacji wspólnego Projektu.
Podpisany list intencyjny wchodzi w życie z chwilą podpisania i ulega automatycznemu rozwiązaniu z chwilą zawarcia przez Strony zamierzonej umowy, przerwania albo odstąpienia od negocjacji przed zawarciem umowy przez którąkolwiek ze Stron w każdym czasie, za pisemnym poinformowaniem drugiej Strony.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że zwrócił się do głównych akcjonariuszy z propozycją złożenia pisemnego oświadczenia o niesprzedawaniu posiadanych akcji przez okres najbliższych sześciu miesięcy w celu potwierdzenia, że popierają oni działania Zarządu i są przekonani że w najbliższym czasie doprowadzą one do dalszego rozwoju firmy. Lock-up będzie także swoistą gwarancją, że w tym okresie czasu nie dojdzie do podaży akcji ze strony głównych udziałowców. W przypadku otrzymania w/w oświadczeń zostanie opublikowany stosowny komunikat.

  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu