Raporty Spółek ESPI/EBI

Złożenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wniosku o publikację ogłoszenia o publicznej ofercie akcji serii C spółki Assetus S.A. z prawem poboru ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

17-09-2012
Zarząd Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej "Spółka" lub "Emitent"), działając na podstawie art. 434 § 1 i § 2 w zw. z art. 436 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożył w dniu dzisiejszym tj. 17 września 2012 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wniosek o publikację ogłoszenia o zaoferowaniu akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C (dalej "Akcje serii C"), co do których akcjonariuszom Spółki służy prawo poboru. Akcje serii C są emitowane na podstawie uchwały nr 11/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z zachowaniem prawa poboru ich objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie subskrypcji zamkniętej mającej charakter oferty publicznej, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, dematerializacji akcji serii C, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji serii C oraz do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Akcje serii C zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, mającej charakter oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), bez konieczności sporządzania, zatwierdzania lub udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego czy memorandum informacyjnego. W związku z powyższym, stosownie do wymogów art. 434 § 1 i § 2 w zw. z art. 436 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Emitent dokonuje ogłoszenia, o którym mowa powyżej. Treść ogłoszenia złożonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna: § 4 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Sylwia Gola - Prezes Zarządu


Załączniki:

Assetus_SA_ogloszenie_w_MSiG_emisja_akcji_serii_C_z_PP