Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o transakcjach na akcjach spółki WEALTH BAY S.A. (PLWLTHB00010)

02-02-2012 11:36:57 | Bieżący | ESPI | 9/2012
oRB-W_ASO: Informacja o transakcjach na akcjach spółki

PAP
Data: 2012-02-02

Firma: WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2012
Data sporządzenia: 2012-02-02
Skrócona nazwa emitenta
WEALTH BAY S.A.
Temat
Informacja o transakcjach na akcjach spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Wealth Bay S.A. niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym _tj. 02 lutego 2012 roku_ zawiadomienia w trybie art.160 Ustawy z dnia 29 Lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od członka Rady Nadzorczej.
Zawiadomienie dotyczy nabycia akcji Emitenta w transakcji zwykłej sesyjnej ; w dniu 30.01.2012 roku kupiono 20.000 _ dwadzieścia tysięcy _ akcji Emitenta za średnią cenę 0,18 złoty _ słownie : osiemnaście groszy _ za akcję .
Powyższe transakcje zostały zawarte w obrocie w alternatywnym systemie obrotu New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie .
Załączniki
Plik Opis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-02 Piotr Wiaderek Prezes Zarządu


Identyfikator raportu ct9oscrwj1
Nazwa raportu RB-W_ASO
Symbol raportu RB-W_ASO
Nazwa emitenta WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta WEALTH BAY S.A.
Tytul Informacja o transakcjach na akcjach spółki
Sektor
Kod 91-002
Miasto Łódź
Ulica Drewnowska
Nr 48
Tel. (42) 654 71 31
Fax (42) 654 71 22
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2012-02-02
Rok biezacy 2012
Numer 9
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.