Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o opublikowaniu w MSiG ogłoszenia Emitenta o ofercie publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii C ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

28-09-2012
Zarząd Spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: "Spółka" lub "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o opublikowaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ("MSiG") treści ogłoszenia Emitenta o ofercie publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii C (dalej "Akcje serii C"), co do których akcjonariuszom Spółki służy prawo poboru. Treść ogłoszenia została opublikowana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 184/2012 z dnia 21 września 2012 roku, pod pozycją 12473.
Emitent o złożeniu wniosku do MSiG o publikację ogłoszenia o ofercie publicznej Akcji serii C, informował raportem bieżącym nr 15/2012 z dnia 17 września 2012 roku. Treść ogłoszenia została przekazana do publicznej wiadomości jako załącznik do wskazanego powyżej raportu bieżącego nr 15/2012.
Emitent przypomina, iż Akcje serii C są emitowane na podstawie uchwały nr 11/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z zachowaniem prawa poboru ich objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie subskrypcji zamkniętej mającej charakter oferty publicznej, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, dematerializacji akcji serii C, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji serii C oraz do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Sylwia Gola - Prezes Zarządu