Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 7 marca 2012 roku NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna (PLNWAI000017)

10-02-2012 18:23:31 | Bieżący | EBI | 5/2012
Zarząd Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304374 ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 7 marca 2012 r. na godz. 13.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ("ZWZA").

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przypada na dzień 20 lutego 2012 roku.

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA, projekty uchwał ZWZA, a także formularz pełnomocnictwa znajdują się w załączeniu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt. 2 i pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Mateusz Walczak - Prezes Zarządu
  • Łukasz Knap - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 7 marca 2012 r.

Projekty Uchwał ZWZA 7 marca 2012 r.

Formularz pełnomocnictwa ZWZA 7 marca 2012 r.