Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Emitenta CASPAR Asset Management Spółka Akcyjna (PLCSPAM00017)

23-02-2012 17:35:30 | Bieżący | EBI | 4/2012
Zarząd Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w dniu 23 lutego 2012 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian Statutu.

W wyniku rejestracji, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 1.767.879,00 zł do kwoty 1.841.577,00 zł i obecnie dzieli się na 1.841.577 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Podwyższenie zostało dokonane w drodze subskrypcji zamkniętej w drodze emisji 73.698 akcji serii H, na zasadach ogłoszonych przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 18/2011 i 19/2011.

Jednocześnie z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła rejestracja zmiany Statutu Spółki, uchwalonej w dniu 2 listopada 2011 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Dokonano zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymał nowe następujące brzmienie:
§ 8
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.841.577 (jeden milion osiemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na:
- 500.001 (pięćset tysięcy i jeden) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 500.001,
- 500.001 (pięćset tysięcy i jeden) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 500.001,
- 500.004 (pięćset tysięcy i cztery) akcje zwykłe, imienne serii C o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł ( jeden złoty) każda, od numeru 1 do 500.004,
- 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda od numeru 1 do 135.000,
- 123.065 (sto dwadzieścia trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden zloty) każda, od numeru 1 do 123.065, przeznaczonych do dematerializacji,
- 9.808 (dziewięć tysięcy osiemset osiem) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł ( jeden złoty) każda, od numeru 1 do 9.808,
- oraz 73.698 (siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji imiennych serii H, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 do 73.698, które mogą być zamienione na akcje na okaziciela przeznaczone do dematerializacji."

W załączeniu tekst jednolity Statutu uwzględniający dokonane zmiany.

Postawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Monika Glinkowska - Wiceprezes Zarządu
  • Krzysztof Jeske - pełnomocnik Prezesa Zarządu


Załączniki:

STATUT CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.