Raporty Spółek ESPI/EBI

Oświadczenie Emitenta w przedmiocie zakresu stosowania Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

06-03-2012 17:55:28 | Bieżący | EBI | 3/2012
Zarząd spółki GRAPHIC S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Emitenta zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect", zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu


Załączniki:

Graphic_SA_Oswiadczenie_o_stosowaniu_dobrych_praktyk