Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie istotnej umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz udzielenie przez Emitenta poręczenia na zabezpieczenie spłaty kredytu ATC Cargo Spółka Akcyjna (PLATCRG00013)

20-03-2012 10:24:50 | Bieżący | EBI | 13/2012
Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 19 marca 2012 roku spółka zależna Emitenta, ATC Rail S.A. z siedzibą w Gdyni, zawarła umowę kredytową z bankiem ING Bank Śląski S.A. w Katowicach O/Gdańsk o kredyt złotowy reinwestycyjny na kwotę 3,4 mln złotych. Kredyt został udzielony na okres od 19 marca 2012 roku do 15 marca 2017 roku. Pozyskanymi z kredytu środkami spółka ATC Rail SA refinansuje poniesione nakłady inwestycyjne w postaci zakupu nieruchomości o łącznej powierzchni 6,0416 ha wraz z kolejowym terminalem przeładunkowym oraz urządzeniem bocznicy kolejowej położonej w miejscowości Radomsko w województwie łódzkim.
Umowa ta stanowi istotną umowę spółki zależnej z uwagi na wartość zobowiązań wynikających z tytułu jej zawarcia.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż ATC Cargo S.A. udzieliła spółce zależnej ATC Rail S.A. poręczenia na zabezpieczenie spłaty przedmiotowego kredytu oraz na zabezpieczenie spłaty wszelkich zobowiązań pieniężnych wynikających z przedmiotowej umowy, a w szczególności odsetek, prowizji, opłat i innych kosztów.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect"

  • Artur Jadeszko - Prezes Zarządu
  • Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu