Raporty Spółek ESPI/EBI

Złożenie wniosku o publikację Planu Połączenia QUARK VENTURES Spółka Akcyjna (PLBIOMD00017)

20-03-2012 16:40:52 | Bieżący | EBI | 6/2012
Zarząd BIO-MED Investors S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka Przejmująca") informuje, iż w dniu 15 marca 2012 roku Zarząd Emitenta oraz Zarząd BIO-MED I S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("BIO-MED I", "Spółka Przejmowana"), uzgodniły i przyjęły Plan Połączenia. W dniu 19 marca 2012 r. złożony został wniosek o publikację Planu Połączenia w/w spółek w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W związku z faktem, iż Emitent posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie Emitenta i BIO-MED I odbędzie się trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h."), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą oraz przeprowadzone zostanie w trybie uproszczonym przewidzianym w art. 516 § 6 k.s.h., zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h.

O planach związanych z połączeniem Emitenta ze spółką BIO-MED I, Emitent informował w Dokumencie Informacyjnym z dnia 22 października 2010 roku sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C, D, E, F i G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W roku 2011 zakończono proces przeniesienia portfela inwestycyjnego znajdującego się w BIO-MED I oraz przeniesienia umów inwestycyjnych BIO-MED I, które dały prawo BIO-MED Investors S.A. do realizacji inwestycji przyrzeczonych BIO-MED I.

Połączenie Emitenta ze spółką zależną jest częścią strategii funkcjonowania podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. na rynku kapitałowym i stanowi przygotowanie do planowanego w przyszłości przeniesienia notowań akcji Emitenta z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW.

O dalszych czynnościach związanych z planowanym połączeniem Emitent będzie informował w raportach bieżących oraz w sposób określony obowiązującymi przepisami KSH.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Andrzej Trznadel - Prezes Zarządu