Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 kwietna 2012 roku ASSETIAN SA (PLKNMNK00015)

28-03-2012 18:17:37 | Bieżący | EBI | 6/2012
Zarząd Kinomaniak S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie informuje, że w dniu 27 marca 2012 roku akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 kwietna 2012 roku o nowe punkty:


1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §1 Statutu spółki

2. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii ... z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, a także o ubieganie się o wprowadzenie akcji serii ... do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect" prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii ....

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §14 Statutu Spółki

4. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz przedstawił projekt uchwały w tej sprawie.W związku z powyższym Zarząd Emitenta informuje, iż porządek obrad Walnego Zgromadzenia został uzupełniony o wyżej wymienione punkty.W załączeniu Emitent przekazuje ujednolicony porządek obrad, uwzględniający powyższe zmiany oraz projekty uchwał.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Wojciech Szydłowski - Prezes Zarządu


Załączniki:

PORZADEK_OBRAD_ZWYCZAJNEGO_WALNEGO_ZGROMADZENIA_KINOMANIAK_SA

PROJEKTY_UCHWAL_ZWYCZAJNEGO_WALNEGO_ZGROMADZENIA_KINOMANIAK_SA