Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o niedojściu do skutku emisji akcji serii C ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

19-11-2012
Zarząd Emitenta, w nawiązaniu do przekazanych w raporcie EBI nr 18/2012 informacji o planowanym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z zachowaniem prawa poboru ich objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie subskrypcji zamkniętej mającej charakter oferty publicznej, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect (zgodnie z postanowieniami uchwały 11/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2012 roku) - informuje, iż emisja akcji serii C nie doszła do skutku z uwagi na brak subskrybowania określonej uchwałą 11/06/2012 liczby akcji serii C, tj. co najmniej 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji (nieosiągnięcie progu emisji).
Zarząd Emitenta informuje, iż podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C uważa się za niedoszłe do skutku, zgodnie z art. 438 § 2 kodeksu spółek handlowych, a tym samym nie doszło do skutecznej subskrypcji jakichkolwiek akcji serii C Emitenta.
W związku z powyższym, Zarząd Emitenta wskazuje, iż:
a) zgodnie z treścią uchwały 11/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ofertą publiczną objętą było nie mniej niż 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 22.500.000 (dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,40 PLN (czterdzieści groszy) każda,
b) z uwagi na nieosiągnięcie progu emisji akcji serii C Zarząd Spółki nie dokonywał przydziału akcji objętych subskrypcją;
c) wpłaty dokonane na pokrycie akcji serii C zostaną zwrócone akcjonariuszom biorącym udział w ofercie publicznej w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie, w formie wskazanej przez danego subskrybenta w formularzu zapisu na akcje serii C.
Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż nie podaje informacji określonych w § 4 ust. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, ponieważ Emitent nie dokonywał przydziału akcji, a wskutek niedojścia emisji do skutku, akcji serii C nie będą przedmiotem wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Sylwia Gola - Prezes Zarządu