Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umowy inwestycyjnej Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna (PLFCHVT00012)

31-03-2012 12:37:13 | Bieżący | EBI | 13/2012
Podpisanie umowy inwestycyjnej
Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 29 marca 2012 roku zawarł z ProxyAd S.A z siedzibą w Warszawie, Mr House Europe S.A. z siedzibą w Warszawie oraz XTO Capital Ltd. z siedzibą w Londynie umowę inwestycyjną na mocy której Emitent zobowiązał się do nabycia od XTO Capital Ltd., 100 proc. akcji spółki Mr House Europe S.A. za łączną cenę 4.729.298 zł oraz zwołania wraz ze znaczącym akcjonariuszem - ProxyAd S.A., Walnego Zgromadzenia Emitenta w celu powzięcia uchwały o emisji 6.305.730 akcji na okaziciela, natomiast XTO Capital Ltd. zobowiązało się do objęcia nowo wyemitowanych 6.305.730 akcji Emitenta za kwotę 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy) za każdą poszczególną akcję.

W wyniku realizacji powyższych ustaleń Emitent rozpocznie współpracę z Mr House Europe S.A w zakresie poszerzenia oferty Emitenta o uruchomienie w ramach serwisu www.fachowcy.pl nowej usługi z grupy zakupowej polegającej na oferowaniu przedsiębiorcom możliwość uczestniczenia w zakupach wielko-wolumentowych organizowanych przez duże sieci handlowe z którymi współpracuje Mr House Europe S.A.
Emitent informuje, iż spółka Mr House Europe S.A. w 2011 roku osiągnęła poniższe dane finansowe:
Przychody netto ze sprzedazy: 9,92 mln zl
EBTDA: 1,37 mln zl
EBIT: 1,37 mln zl
Zysk netto: 1,31 mln zl

Celem wprowadzenia nowej usługi jest zbudowanie kompetencji serwisu www.fachowcy.pl w zakresie hurtowego obrotu towarami B2B oraz utworzenia relacji handlowych pozwalających na zbudowanie usług grupy zakupowej. Firmom zarejestrowanym w serwisie www.fachowcy.pl, Emitent oferować będzie możliwość zakupu interesujących ich towarów, po najbardziej atrakcyjnych cenach na rynku. Emitent nie wyklucza również sytuacji, iż w ramach realizacji przedmiotowej strategii będą prowadzone kolejne akwizycje.

Jednocześnie Emitent informuje, iż przedmiotowe poszerzenie oferty usług oferowanych przez serwis www.fachowcy.pl stanowi realizację strategii opisanej w rozdziale 4.12.10 dokumentu informacyjnego (patrz. str. 71-72) w zakresie rozwoju marketingu produktowego związanego ze stworzeniem nowych produktów skierowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych w postaci wprowadzenia usługi zakupów grupowych - w określonych podkategoriach branżowych.


Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


  • Piotr Goralczyk - Czlonek Zarzadu