Raporty Spółek ESPI/EBI

Oświadczenie o niestosowaniu zasady nr 1 ładu korporacyjnego Pharmena Spółka Akcyjna (PLPHRMN00011)

17-04-2012 13:30:28 | Bieżący | EBI | 18/2012
Zarząd PHARMENA S.A. oświadcza, iż w odniesieniu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHARMENA S.A. zwołanego na dzień 14 maja 2012r. nie będzie stosował zasady nr 1 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" w zakresie transmitowania obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej.

Poniesienie przez Emitenta kosztów transmisji obrad ZWZ byłoby zbyt wysokie w stosunku do potencjalnych korzyści dla inwestorów wynikających z transmisji obrad ZWZ. Spółka prowadzi transparentną politykę informacyjną za pomocą raportów bieżących (w tym raportów miesięcznych) oraz okresowych. W związku z powyższym inwestorzy mają możliwość zapoznania się ze strategią Spółki oraz wszelkimi zdarzeniami mającymi wpływ na sytuację ekonomiczną i finansową PHARMENA S.A. Odstąpienie od zasady nr 1 ładu korporacyjnego nie doprowadzi zatem do utrudnienia inwestorom dostępu do istotnych dla nich informacji.

Podstawa prawna: §4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Konrad Palka - Prezes Zarządu
  • Marzena Wieczorkowska - Wiceprezes Zarządu