Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana funkcji w Zarządzie Spółki Taxus Fund Spółka Akcyjna (PLTXSFN00012)

20-04-2012 11:21:01 | Bieżący | EBI | 9/2012
Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, że Rada Nadzorcza Spółki, mocą uchwały z dnia 19 kwietnia 2012 roku, działając w oparciu o postanowienia § 16 ust. 1 oraz § 21 pkt 5) Statutu Spółki, postanowiła, z dniem 19 kwietnia 2012 roku:
(-) odwołać Pana Piotra Jędrzejczaka z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz odwołać Pana Jacka Kralę z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki,
i jednocześnie:
(-) powołać Pana Jacka Kralę do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz powołać Pana Piotra Jędrzejczaka do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Jacek Krala - Prezes Zarządu
  • Piotr Jędrzejczak - Członek Zarządu