Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biogened S.A. w dniu 17.12.2012 BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

18-12-2012 16:19:00 | Bieżący | EBI | 28/2012
Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 17.12.2012 r.

Ponadto Emitent informuje, że w związku z podjętą w dniu 17.12.2012 r. Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki dokonano zmiany §4 ust. 1 Statutu Spółki, którego treść przed zmianą brzmiała:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.115.550,00 zł i dzieli się na 741530 akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 741530, 300000 akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000001 do numeru 300000, 100000 akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 100000, 2655 akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 0001 do numeru 2655, 167370 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 0001 do numeru 167370 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) zł każda",

zaś po zmianie otrzyma brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 13.120.550,00 zł i nie więcej niż 16.115.550,00 zł i dzieli się na 741530 akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 741530, 300000 akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000001 do numeru 300000, 100000 akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 100000 oraz 2655 akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 0001 do numeru 2655, 167370 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 0001 do numeru 167370 oraz nie mniej niż 500 (słownie: pięćset) i nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 (dziesięć) zł każda",

Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki zostanie opublikowana po jego sporządzeniu przez Radę Nadzorczą.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 i 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Treść podjęctych uchwał NWZA 17.12.2012