Raporty Spółek ESPI/EBI

Zakończenie emisji obligacji serii H Emitenta e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna (PLEKGPF00011)

24-04-2012 13:49:00 | Bieżący | EBI | 31/2012
Zarząd Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 23 kwietnia 2012 roku objęta została emisja obligacji rocznych, niezabezpieczonych na okaziciela serii H ("Obligacje serii H"). Emisja została przeprowadzona w związku z nadsubskrypcją w zapisach na obligacje serii G Spółki.

Rodzaj emitowanych obligacji - niezabezpieczone na okaziciela, z kuponem odsetkowym wypłacanym co kwartał.

Wielkość emisji - do 650.000,00 zł.
Termin wykupu obligacji - 23 kwietnia 2013 r.

Obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje ani obligacjami z prawem pierwszeństwa.

Subskrypcją zostało objętych 650 szt. subskrybowanych Obligacji serii H o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda. W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 627 Obligacji serii H.

Cena, po jakiej Obligacje serii H były obejmowane wynosiła: 1.000,00 zł.
Środki pozyskane z subskrypcji Obligacji serii H: 627.000,00 zł.
Stopa redukcji w transzy zapisów - nie wystąpiła.

Przydział Obligacji serii H nastąpił w dniu 23 kwietnia 2012 roku na mocy Uchwały Nr 7/2012 Zarządu e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie przydziału niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii H.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Mariusz Pawłowski - Prezes Zarządu