Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie istotnej umowy ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

21-12-2012
Zarząd Spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: "Spółka" lub "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 21 grudnia 2012 roku Spółka zawarła umowę na realizację kampanii reklamowej o wartości 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) netto. Przedmiotowa umowa spełnia kryteria umowy istotnej w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 2b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", ponieważ jej wartość wynosi co najmniej 20% wartości kapitałów własnych Emitenta wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Sylwia Gola - Prezes Zarządu