Raporty Spółek ESPI/EBI

Decyzja GPW o skreśleniu Spółki z listy Autoryzowanych Doradców w ASO na rynku NewConnect. HFT GROUP Spółka Akcyjna (PLDFP0000019)

24-04-2012 14:24:37 | Bieżący | EBI | 17/2012
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe SA w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, że w dniu 24 kwietnia 2012 roku Spółka powzięła wiadomość o Decyzji (Nr 62/2012) Dyrektora Działu Rozwoju Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA ("GPW") z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie skreślenia z listy Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect spółki DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna.
Na mocy wskazanej Decyzji, na podstawie pkt 33 ppkt 1) w związku z pkt 8 ppkt 4) Załącznika Nr 5 do Regulaminu ASO oraz § 18 ust. 12 Regulaminu ASO, Dyrektor Działu Rozwoju Rynku, działając na podstawie upoważnienia Zarządu GPW wyrażonego Uchwałą Nr 704/2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku, postanowił skreślić Spółkę (DFP Doradztwo Finansowe SA) z listy Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Przedmiotowa Decyzja została podjęta po przeprowadzeniu przez GPW oceny działalności firm doradczych posiadających status Autoryzowanego Doradcy, zarówno w obszarze rynku NewConnect jak i Catalyst. Badanie przeprowadzono w oparciu o kryteria przedstawione w Komunikacie Zarządu GPW z dnia 1 marca 2012 roku
Zarząd Spółki zamierza - działając na podstawie § 18 ust. 13 Regulaminu ASO - złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Zgodnie z powołanym przepisem Regulaminu ASO, w terminie 5 dni roboczych od daty doręczenia Decyzji, Autoryzowany Doradca może złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy; do czasu upływu tego terminu, a w przypadku złożenia wniosku do czasu jego rozpatrzenia, decyzja o skreśleniu z listy Autoryzowanych Doradców nie podlega wykonaniu.
Wykonanie przedmiotowej Decyzji może mieć wpływ na sytuację finansową Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Paweł Walczak - Członek Zarządu
  • Monika Ostruszka - Członek Zarządu