Raporty Spółek ESPI/EBI

Nabycie aktywów o istotnej wartości ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

21-12-2012
Zarząd spółki ASSETUS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport w sprawie nabycia istotnych aktywów finansowych w postaci udziałów podmiotu nie będącego podmiotem powiązanym ze Spółką, które stanowią ok. 5% kapitału zakładowego podmiotu nie będącego podmiotem powiązanym ze Spółką, uprawniających do wykonywania ok. 5% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Udziały w ww. podmiocie zostały nabyte przez spółkę ASSETUS S.A. w dniu 21 grudnia 2012 roku na podstawie stosownej umowy sprzedaży udziałów za cenę 437.376 zł.
Zarząd spółki ASSETUS S.A. informuje, iż Spółka w najbliższym czasie planuje zwiększyć swoje zaangażowanie kapitałowe w podmiocie nie będącym podmiotem powiązanym ze Spółką.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Sylwia Gola - Prezes Zarządu