Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o zmianach w strukturze akcjonariatu BIOGENED SA BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

01-02-2013 14:33:15 | Bieżący | EBI | 2/2013
Zarząd BIOGENED SA (dalej Emitent) informuje, że zmianie uległa struktura akcjonariatu Emitenta. W dniu 31 stycznia 2013 r. Emitent otrzymał zawiadomienie o nabyciu w dniu 28 stycznia 2013 r. przez Janusza Kruka 17.655 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za kwotę 300.135 złotych. Przed transakcją akcjonariusz posiadał 166 000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, co stanowiło 12,66% w kapitale zakładowym Emitenta i 12,66% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na skutek transakcji udział akcjonariusza w kapitale zakładowym zwiększył się o 1,34%. Po transakcji akcjonariusz posiada łącznie 183.655 akcji, co stanowi 14% kapitału zakładowego Emitenta i daje prawo do 14% głosów na Walnym Zgromadzeniu. W załączeniu aktualna struktura akcjonariatu Emitenta.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Aktualna struktura akcjonariatu