Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

22-05-2012 15:40:49 | Bieżący | EBI | 6/2012
Zarząd GRAPHIC S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dn. 22 maja 2012 r. Rada Nadzorcza Emitenta, w związku ze złożoną ze skutkiem na dzień 16 maja 2012 r. rezygnacją z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Spółki Pana Marcina Sadowskiego (Raport bieżący EBI Nr 5/2012 z dnia 17 maja 2012 r.), na podstawie § 15 ust. 3 statutu Spółki podjęła uchwałę nr 2/2012 w sprawie powołania (dokooptowania) do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Adriana Machura.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu