Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu nr 1/2012 - zwołanie ZWZ Spółki na dzień 28 czerwca 2012 GRAPHIC S.A. (PLGRPHC00016)

01-06-2012 18:00:34 | Bieżący | ESPI | 2/2012
oRB-W_ASO: Korekta raportu nr 1/2012 - zwołanie ZWZ Spółki na dzień 28 czerwca 2012

PAP
Data: 2012-06-01

Firma: GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki
 • Formularz_pelnomocnictwa_GRAPHIC.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Liczba_akcji_i_glosow_GRAPHIC-1.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Ogloszenie_zwolanie_ZWZ_GRAPHIC-5.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Projekty_uchwal_ZWZ_GRAPHIC-2.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 2 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-06-01
  Skrócona nazwa emitenta
  GRAPHIC S.A.
  Temat
  Korekta raportu nr 1/2012 - zwołanie ZWZ Spółki na dzień 28 czerwca 2012
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Zarząd GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2012 dotyczącym zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2012 roku z przyczyn technicznych nie zostały opublikowane wszystkie wymagane załączniki. W związku z powyższym Zarząd Spółki w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z treścią projektów uchwał oraz wzorem pełnomocnictwa.Zarząd spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Węglowej 7, 40-105 Katowice zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000379636 _"Spółka"_, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _"ZWZ"_, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2012 r. o godzinie 9.00 w Kancelarii Notarialnej Bożena Górska-Wolnik przy ul. Gliwicka 6/4, 40-079 Katowice.
  Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061 KSH przypada na dzień 12 czerwca 2012 r.

  Adres do korespondencji pocztowej Spółki:
  ul. Węglowa 7, 40-105 Katowice

  Adres Poczty Elektronicznej Spółki:
  graphic@graphic.pl

  Adres Strony Internetowej Spółki:
  www.graphic.pl

  Tel.: _+48_ 32 25-49-773

  Fax: _+48_ 32 25-49-773

  Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki GRAPHIC S.A. za rok obrotowy 2011,
  b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki GRAPHIC S.A. za okres od 03 lutego 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.,
  c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 r.,
  d. podziału zysku spółki GRAPHIC S.A. za okres od 03 lutego 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.,
  e. udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium dla członków organów spółki GRAPHIC S.A., którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2011,
  f. zatwierdzenia dokooptowania przez Radę Nadzorczą jej nowego członka w osobie Pana Adriana Machura.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu

  Na podstawie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych _dalej: "KSH"_ Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

  Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

  Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych _"KSH"_ akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej _drogą pocztową lub faksową_ nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki.

  Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

  Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
  Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF na adres Poczty Elektronicznej Spółki.

  Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

  Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem walnego zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie _drogą pocztową lub faksową_ lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres Poczty Elektronicznej Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
  Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

  Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

  Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

  Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
  Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru _składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza_, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
  O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres Poczty Elektronicznej Spółki dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
  Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres Poczty Elektronicznej Spółki. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:
   dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy _ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób_,
   zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

  Po przybyciu na WZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.
  Spółka udostępnia na Stronie Internetowej Spółki wzór formularza pełnomocnictwa pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

  Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

  Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

  Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

  Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

  Record date

  Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia tj. w dniu record date. W celu uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o ZWZ a pierwszym dniem powszednim po record date do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu record date.

  Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem walnego zgromadzenia Spółki w siedzibie Spółki w godzinach od 9:00 do 15:00.
  Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie winno być przesłane na adres Poczty Elektronicznej Spółki.

  Miejsce udostępnienia pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu

  Informacje i dokumenty dotyczące walnego zgromadzenia są zamieszczane na Stronie Internetowej Spółki. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji, która zostanie przedstawiona walnemu zgromadzeniu.
  Załączniki
  Plik Opis
  Formularz_pelnomocnictwa_GRAPHIC.pdf
  Liczba_akcji_i_glosow_GRAPHIC-1.pdf
  Ogloszenie_zwolanie_ZWZ_GRAPHIC-5.pdf
  Projekty_uchwal_ZWZ_GRAPHIC-2.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  GRAPHIC S.A.
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  40-105 Katowice
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Węglowa 7
  _ulica_ _numer_
  032 254 97 73 032 254 97 73
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  634 277 35 30
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-06-01 Tomasz Mol Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta GRAPHIC SPÓŁA AKCYJNA
  Symbol Emitenta GRAPHIC S.A.
  Tytul Korekta raportu nr 1/2012 - zwołanie ZWZ Spółki na dzień 28 czerwca 2012
  Sektor
  Kod 40-105
  Miasto Katowice
  Ulica Węglowa
  Nr 7
  Tel. 032 254 97 73
  Fax 032 254 97 73
  e-mail
  NIP 634 277 35 30
  REGON
  Data sporzadzenia 2012-06-01
  Rok biezacy 2012
  Numer 2
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.