Raporty Spółek ESPI/EBI

Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii A oraz B do obrotu na rynku NewConnect NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

01-03-2013
Zarząd Netwise S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż dnia 28 lutego 2013 roku Spółka złożyła wniosek o wprowadzenie następujących instrumentów finansowych:
1) 1.000.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
2) 18.129 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect".

  • Tomasz Luchowski - Prezes Zarządu