Raporty Spółek ESPI/EBI

Wprowadzenie akcji serii A oraz B do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

21-03-2013
Zarząd Netwise S.A. informuje, że dnia 21 marca 2013 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 301/2013 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujących akcji spółki Netwise S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:
1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
2) 18.129 (osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect".

  • Tomasz Luchowski - Prezes Zarządu