Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie znaczących umów przez Spółkę zależną. Mera Spółka Akcyjna (PLMERA000019)

20-06-2012 20:23:37 | Bieżący | EBI | 17/2012
Zarząd MERA S.A. ("Emitent") z siedzibą w Lewinie Brzeskim informuje iż w dniu wczorajszym b. r. wpłynęła od Spółki zależnej informacja o zawarciu przez nią dwóch znaczących umów na roboty hydrotechniczne:
umowa o wartości 11 316 000,00 zł (brutto) pomiędzy Spółką zależną jako Partnerem Konsorcjum, a Kontrahentem z realizacją do grudnia 2013 r.
umowa o wartości 13 428 887,85 zł. (brutto) pomiędzy Spółką zależną jako Głównym Wykonawcą, a Kontrahentem z realizacją do września 2014 r.

Postanowienia opisywanych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego rodzaju kontraktach.
Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż zawarcie powyższych umów może mieć znaczący wpływ na wyniki finansowe oraz potwierdza realizację założeń biznesowych zmierzających do rozwoju Grupy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Uchwały nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 1 marca 2007 r. z późn. zm. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Adam Koneczny - Prezes Zarządu