Raporty Spółek ESPI/EBI

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji Netwise S.A. NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

05-04-2013
Zarząd Netwise S.A. ("Spółka") informuje, iż dnia 5 kwietnia 2013 roku, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podjął uchwałę nr 358/2013, zgodnie z zapisami której dzień
8 kwietnia 2013 roku określony został jako pierwszy dzień notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji Spółki:
1) 1.000.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
2) 18.129 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
Zarząd Giełdy postanowił notować ww. akcje na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "NETWISE" oraz oznaczeniem "NTW".

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Tomasz Luchowski - Prezes Zarządu