Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana w strukturze akcjonariatu BIOGENED S.A. BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

12-04-2013 14:35:40 | Bieżący | EBI | 8/2013
Zarząd BIOGENED S.A. (dalej Emitent) informuje, że zmianie uległa struktura akcjonariatu Emitenta. W dniu 12 kwietnia 2013 r. Emitent otrzymał zawiadomienie o nabyciu w dniu 8 kwietnia 2013 r. przez "Med Investments Sp. z o.o." S.K.A. z siedzibą w Łodzi od "Life Science Technologies" N.V. z siedzibą w Amsterdamie 100.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Emitenta po cenie 17 złotych za 1 akcję, łącznie za cenę 1.700.000 złotych. Nabywca przed transakcją posiadał 1340 sztuk akcji Emitenta, które dawały prawo do 1340 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadały 0,102% ogólnej liczby głosów, zaś po transakcji posiada 101.340 sztuk akcji Emitenta, które dają prawo do 101.340 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadają 7,726% w ogólnej liczbie głosów. Zbywca akcji przed transakcją posiadał 856462 sztuk akcji Emitenta, które dawały prawo do 856462 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadały 65,30% ogólnej liczby głosów, zaś po transakcji posiada 756462 sztuk akcji Emitenta, które dają prawo do 756462 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadają 57,68% ogólnej liczby głosów. W załączeniu aktualna struktura akcjonariatu Emitenta.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Aktualna struktura akcjonariatu