Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana stanu posiadania. 4STUDIO S.A. (PL4STUD00016)

27-06-2012 13:12:56 | Bieżący | ESPI | 10/2012
oRB_ASO: Zmiana stanu posiadania.

PAP
Data: 2012-06-27

Firma: 4STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-27
Skrócona nazwa emitenta
4STUDIO S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd 4Studio S.A. z siedzibą w Olsztynie _Emitent, Spółka_ informuje, że w dniu 26 czerwca 2012 roku Emitent powziął informację, o akcjonariuszu Platinum Capital Private Equity Funds S.A. który na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. 2005nr 1539 z późn. zm._, zawiadomił, iż w wyniku zawartych w dniach 22.02 - 22.02.2012 roku transakcjach na rynku NewConnect zbył 70 000 akcji Emitenta.

Przed rozliczeniem ww. transakcji, akcjonariusz posiadał 570 000 akcji Emitenta, które stanowiły łącznie 10,03% kapitału zakładowego Spółki idawały prawo łącznie do 570 000 głosów, tj. 10,03% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonanej transakcji zbycia 70 000 sztuk akcji spółki 4STUDIO S.A. Platinum Technology S.A. posiada 500 000 akcji w spółce 4Studio S.A. dających 500 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki stanowiacych 8,8% ogólnej liczbyakcji i głosów.

Następnie W wyniku zawartych w dniach 27.02 - 05.04.2012 roku transakcjach na rynku NewConnect akcjonariusz zbył 282 037 akcji Emitenta.

Przed rozliczeniem ww. transakcji, akcjonariusz posiadał 500 000 akcji Emitenta, które stanowiły łącznie 8,8% kapitału zakładowego Spółki i dawały prawo łącznie do 500 000 głosów, tj. 8,8% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonanej transakcji zbycia 282 037 sztuk akcji spółki 4STUDIO S.A. Platinum Technology S.A. zszedł poniżej progu 5% ogólnej liczny akcji i głosów.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


4STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
4STUDIO S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
10-455 Olsztyn
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Kard. S. Wyszyńskiego 5b lok.204
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-27 Mariusz Kotecki Prezes Zarządu
2012-06-27 Wojciech Szcześniak Członek Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta 4STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta 4STUDIO S.A.
Tytul Zmiana stanu posiadania.
Sektor
Kod 10-455
Miasto Olsztyn
Ulica Kard. S. Wyszyńskiego
Nr 5b lok.204
Tel.
Fax
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2012-06-27
Rok biezacy 2012
Numer 10
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.