Raporty Spółek ESPI/EBI

Pośrednie nabycie akcji Emitenta STARK DEVELOPMENT S.A. (PLSTARK00011)

27-06-2012 00:36:26 | Bieżący | ESPI | 21/2012
oRB_ASO: Pośrednie nabycie akcji Emitenta

PAP
Data: 2012-06-27

Firma: STARK DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-27
Skrócona nazwa emitenta
STARK DEVELOPMENT S.A.
Temat
Pośrednie nabycie akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd STARK DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 26.06.2012r do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicza, będącego podmiotem dominującym wobec spółki DAMF Invest S.A. w Płocku, jako osobiście uprawnionego do powoływania, zawieszania i odwoływania wszystkich Członków Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A. w Płocku na mocy postanowień statutu spółki, w trybie 69 ust. 1 pkt. 1_ w zw. z art. 69a ust.1 pkt. 3_ Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. _Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._ o pośrednim nabyciu akcji Emitenta.

Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że pośrednio nabył łącznie 852.690.356 Emitenta, która to ilość stanowi łącznie 65,59 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 852.690.356 głosów, stanowiących 65,59 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Emitenta w tym:
i. 225.965.909 akcji Emitenta, wobec nabycia w dniu 15.06.2012r. akcji przez spółkę zależną od DAMF Invest S.A. - spółkę ATLANTIS S.A. w Płocku w ramach wykonania prawa poboru akcji nowej emisji przez tą spółkę, która to ilość stanowi 17,39% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 225.965.909 głosów, stanowiących 17,39 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Emitenta
ii. 358.826.720 akcji Emitenta, wobec nabycia w dniu 15.06.2012r. przez spółkę pośrednio zależną od DAMF Invest S.A. - spółkę ATLANTIS ENERGY S.A., akcji nowej emisji Emitenta, która to ilość stanowi 27,60% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 358.826.720 głosów stanowiących 27.60 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
iii. 225.965.909 akcji Emitenta, wobec nabycia w dniu 15.06.2012r. akcji przez spółkę zależną od DAMF Invest S.A. - spółkę FON S.A. w Płocku w ramach wykonania prawa poboru akcji nowej emisji przez tą spółkę, która to ilość stanowi 17,39% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 225.965.909 głosów, stanowiących 17,39 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Emitenta.
iv. 41.931.818 akcji Emitenta, wobec nabycia w dniu 15.06.2012r. akcji przez spółkę pośrednio zależna od DAMF Invest S.A. URLOPY.PL S.A. w Płocku w ramach wykonania prawa poboru akcji nowej emisji przez tą spółkę, która to ilość stanowi 3,22 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 41.931.818 głosów, stanowiących 3,22 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Emitenta.

Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że przed pośrednim nabyciem akcji, o których mowa powyżej pośrednio przez podmioty zależne od DAMF Invest S.A. posiadał 132.500.000 akcji spółki Emitenta, która to ilość stanowiła łącznie 48,18 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta przed jego podwyższeniem i uprawniała do oddania 132.500.000 głosów, stanowiących 48,18 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Emitenta tym:
i. 60.625.000 akcji Emitenta na skutek posiadania statusu podmiotu pośrednio dominującego wobec FON S.A. w Płocku, która to ilość stanowiła 22,05 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i pośrednio uprawniała do oddania 60.625.000 głosów, stanowiących 22,05 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
ii. 60.625.000 akcji Emitenta na skutek posiadania statusu podmiotu pośrednio dominującego wobec Atlantis S.A. w Płocku, która to ilość stanowiła 22,05 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i pośrednio uprawniała do oddania 60.625.000 głosów, stanowiących 22,05 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
iii. 11.250.000 akcji Emitenta na skutek posiadania statusu podmiotu pośrednio dominującego wobec Urlopy.pl S.A. w Płocku, która to ilość stanowiła 4,09 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i pośrednio uprawniała do oddania 11.250.000 głosów, stanowiących 4,09 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Emitenta.

Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że aktualnie pośrednio poprzez podmioty zależne: Atlantis S.A., FON S.A. oraz podmioty pośrednio zależne Urlopy.pl S.A. oraz Atlantis Energy S.A. posiada łącznie 985.190.356 akcji spółki Emitenta, która to ilość stanowi łącznie 75,78 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 985.190.356 głosów, stanowiących 75,78 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w tym:
i. 286.590.909 akcji Emitenta na skutek posiadania statusu podmiotu pośrednio dominującego wobec Atlantis S.A. w Płocku która to ilość stanowi 22,05% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 286.590.909 głosów stanowiących 22.05 % udziału w opolnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
ii. 358.826.720 akcji Emitenta na skutek posiadania statusu podmiotu pośrednio dominującego wobec Atlantis Energy S.A. spółki zależnej od Atlantis S.A. w Płocku która to ilość stanowi 27,60% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 358.826.720 głosów stanowiących 27,60 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
iii. 286.590.909 akcji Emitenta na skutek posiadania statusu podmiotu pośrednio dominującego wobec FON S.A. w Płocku która to ilość stanowi 22,05% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 286.590.909 głosów stanowiących 22,05 % udziału w opolnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
iv. 53.181.818 akcji Emitenta na skutek posiadania statusu podmiotu pośrednio dominującego wobec Urlopy.pl S.A. w Płocku która to ilość stanowi 4,09% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 53.181.818 głosów stanowiących 4,09 % udziału w opolnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta.

Ponadto Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że inne podmioty od niego zależne nie posiadają akcji Emitenta oraz, że nie zawierał żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


STARK DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
STARK DEVELOPMENT S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
41-506 Chorzów
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Józefa Maronia 44
_ulica_ _numer_
32 202-31-46 32 202-31-47
_telefon_ _fax_
starkdev@starkdev.pl www.starkdev.pl
_e-mail_ _www_
954-25-59-197 240395567
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-27 Jacek Koralewski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta STARK DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta STARK DEVELOPMENT S.A.
Tytul Pośrednie nabycie akcji Emitenta
Sektor
Kod 41-506
Miasto Chorzów
Ulica Józefa Maronia
Nr 44
Tel. 32 202-31-46
Fax 32 202-31-47
e-mail starkdev@starkdev.pl
NIP 954-25-59-197
REGON 240395567
Data sporzadzenia 2012-06-27
Rok biezacy 2012
Numer 21
adres www www.starkdev.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.