Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana w strukturze akcjonariatu BIOGENED S.A. BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

17-04-2013 14:19:41 | Bieżący | EBI | 10/2013
Zarząd BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że zmianie uległa struktura akcjonariatu Emitenta. W dniu 16 kwietnia 2013 r. Emitent otrzymał zawiadomienie od Andrzeja Grzegorzewskiego, Prezesa Zarządu Emitenta, że osoba blisko z nim związana nabyła w dniach
9 - 12 kwietnia 2013 r. za pośrednictwem IDM S.A. akcje zwykłe na okaziciela Emitenta. Na skutek dokonanych transakcji zwiększył się udział spółki "Life Science Technologies" N.V. z siedzibą
w Amsterdamie w strukturze akcjonariatu Emitenta. Przed transakcjami "Life Science Technologies" N.V. posiadało 756462 sztuk akcji Emitenta, które dawały prawo do 756462 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadały 57,68% ogólnej liczby głosów, zaś po transakcjach na dzień 12 kwietnia 2013 r. posiadała 757.941 sztuk akcji Emitenta, które dawały prawo do 757941 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadały 57,79% w ogólnej liczbie głosów. Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 12 kwietnia 2013 r. została opublikowana w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.


Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Aktualna struktura akcjonariatu