Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana w strukturze akcjonariatu BIOGENED S.A. BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

19-04-2013 16:45:59 | Bieżący | EBI | 11/2013
Zarząd BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że zmianie uległa struktura akcjonariatu Emitenta. W dniu 19 kwietnia 2013 r. Emitent otrzymał zawiadomienie od Andrzeja Grzegorzewskiego, Prezesa Zarządu Emitenta, że osoba blisko z nim związana nabyła w dniach 15 i 17 kwietnia 2013 r. za pośrednictwem IDM S.A. akcje zwykłe na okaziciela Emitenta. Na skutek dokonanych transakcji zwiększył się udział spółki "Life Science Technologies" N.V. z siedzibą w Amsterdamie w strukturze akcjonariatu Emitenta. Przed transakcjami "Life Science Technologies" N.V. posiadało 757941 sztuk akcji Emitenta, które dawały prawo do 757941 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadały 57,79% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, zaś po transakcjach na dzień 17 kwietnia 2013 r. spółka posiadała 759103 sztuk akcji Emitenta, które dawały prawo do 759103 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadały 57,88% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 17 kwietnia 2013 r. została opublikowana w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.


Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Akcjonariat