Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana w strukturze akcjonariatu BIOGENED S.A. BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

29-04-2013 12:07:50 | Bieżący | EBI | 12/2013
Zarząd BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że zmianie uległa struktura akcjonariatu Emitenta. W dniu 29 kwietnia 2013 r. Emitent otrzymał zawiadomienie od Andrzeja Grzegorzewskiego, Prezesa Zarządu Emitenta, że osoba blisko z nim związana nabyła w dniu 26 kwietnia 2013 r. za pośrednictwem IDM S.A. akcje zwykłe na okaziciela Emitenta. Na skutek dokonanych transakcji zwiększył się udział spółki "Life Science Technologies" N.V. z siedzibą
w Amsterdamie w strukturze akcjonariatu Emitenta. Przed transakcjami "Life Science Technologies" N.V. posiadało 759103 sztuk akcji Emitenta, które dawały prawo do 759103 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadały 57,88% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, zaś po transakcjach nabycia akcji z dnia 26 kwietnia 2013 r. "Life Science Technologies" N.V. posiada 760127 sztuk akcji Emitenta, które dają prawo do 760127 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadają 57,956% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 26 kwietnia 2013 r. została opublikowana w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Akcjonariat