Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ROBINSON EUROPE S.A. Robinson Europe Spółka Akcyjna (PLRBSNE00015)

09-07-2012 13:17:46 | Bieżący | EBI | 17/2012
Zarząd Spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym zostało Spółce doręczone postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS, z dnia 05 lipca 2012r. (sygn. akt: BB VIII Ns-Rej.KRS/002981/12/027), uwzględniające skargę, jaką w dniu 18 kwietnia 2012r. Spółka wniosła na orzeczenie referendarza w przedmiocie odmowy wpisu podwyższenia kapitału zakładowego spółki w związku z emisją akcji serii C i serii D (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2012). W swoim orzeczeniu Sąd potwierdził, iż proces podniesienia kapitału zakładowego Spółka przeprowadziła prawidłowo, w związku z powyższym podwyższenie i związana z tym zmiana statutu Spółki zostały przez Sąd zarejestrowane zgodnie z wnioskiem Spółki. Jak wynika z treści załączonego do ww. postanowienia zaświadczenia o wpisie, został on dokonany z dniem 06 lipca 2012r.
Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.444.642,00 zł. i obok akcji dotychczasowych dzieli się dodatkowo na 112.842 akcje serii C oraz 144.300 akcje serii D, wszystkie o wartości nominalnej 1,00 zł.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Paweł Busz - Członek Zarządu