Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana w strukturze akcjonariatu BIOGENED S.A. BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

21-05-2013 11:37:47 | Bieżący | EBI | 15/2013
Zarząd BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że zmianie uległa struktura akcjonariatu Emitenta. W dniu 21 maja 2013 r. Emitent otrzymał zawiadomienie od Andrzeja Grzegorzewskiego, Prezesa Zarządu Emitenta, że osoba blisko z nim związana nabyła w dniach 15 - 17 maja 2013 r. za pośrednictwem IDM S.A. akcje zwykłe na okaziciela Emitenta. Na skutek dokonanych transakcji zwiększył się udział spółki "Life Science Technologies" N.V. z siedzibą w Amsterdamie w strukturze akcjonariatu Emitenta.
Przed transakcjami "Life Science Technologies" N.V. posiadało 760127 sztuk akcji Emitenta, które dawały prawo do 760127 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadały 57,956 % ogólnej liczby głosów, zaś po transakcjach na dzień 17 maja 2013 r. posiadała 760723 sztuk akcji Emitenta, które dawały prawo do 760723 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadały 58,002% w ogólnej liczbie głosów. Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 17 maja 2013 r. została opublikowana w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Akcjonariat