Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana w strukturze akcjonariatu BIOGENED S.A. BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

24-05-2013 18:19:50 | Bieżący | EBI | 18/2013
Zarząd BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że zmianie uległa struktura akcjonariatu Emitenta. W dniu 24 maja 2013 r. Emitent otrzymał zawiadomienie od Andrzeja Grzegorzewskiego, Prezesa Zarządu Emitenta, że osoba blisko z nim związana nabyła w dniach 21 - 24 maja 2013 r. za pośrednictwem IDM S.A. akcje zwykłe na okaziciela Emitenta. Na skutek dokonanych transakcji zwiększył się udział spółki "Life Science Technologies" N.V. z siedzibą w Amsterdamie
w strukturze akcjonariatu Emitenta. Przed transakcjami "Life Science Technologies" N.V. posiadało 760723 sztuk akcji Emitenta, które dawały prawo do 760723 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadały 58,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, zaś po transakcjach nabycia akcji z okresu 21 - 24 maja 2013r. "Life Science Technologies" N.V. posiada 761229 sztuk akcji Emitenta, które dają prawo do 761229 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadają 58,04% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 24 maja 2013 r. została opublikowana w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna raportu: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Akcjonariat