Raporty Spółek ESPI/EBI

Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

28-05-2013
Zarząd Netwise S.A. ("Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 27 maja 2013 roku podjęło uchwałę nr 7 o podziale zysku netto za rok 2012. Zgodnie z zapisami wymienionej uchwały, Spółka przeznaczy z zysku netto za rok obrotowy 2012, 509.064,50 (pięćset dziewięć tysięcy sześćdziesiąt cztery, 50/100) zł na dywidendę. Wszystkie akcje Spółki, w liczbie 1.018.129 (jeden milion osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia dziewięć), zostaną objęte dywidendą, wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 0,50 (50/100) zł. Dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy, tj. dzień dywidendy, wyznaczono na 4 czerwca 2013 roku. Dzień wypłaty dywidendy wyznaczono na 18 czerwca 2013 roku.

Podstawa prawna: §4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Tomasz Luchowski - Prezes Zarządu