Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 27 maja 2013 NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

28-05-2013
Zarząd Netwise S.A. ("Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 27 maja 2013 roku podjęło uchwały o treści zawartej w załączniku niniejszego raportu.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, podczas obrad do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7), 8), 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Tomasz Luchowski - Prezes Zarządu


Załączniki:

Netwise SA treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie_27052013