Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie transakcji kapitałowej włączającej Widok OZE Sp. z o.o. do Grupy Kapitałowej Widok Energia zgodnie z warunkami emisji obligacji serii D Widok Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (PLWDENG00016)

24-07-2012 15:49:58 | Bieżący | EBI | 66/2012
Zarząd Widok Energia S.A. ("Emitent") informuje, że zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii D, przeprowadzonej na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 01/04/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku zmienionej uchwałą Zarządu Spółki nr 01/05/2012 z dnia 07 maja 2012 roku oraz zmienionej uchwałą Zarządu Spółki nr 02/05/2012 z dnia 07 maja 2012 roku, Widok Energia S.A. zawarła transakcję kapitałową skutkującą włączeniem Widok OZE Sp. z o.o. do Grupy Kapitałowej Widok Energia. Widok Energia S.A. nabyła od Joanny Antonowicz i Karoliny Raniszewskiej w sumie 67% udziałów w w/w Spółce za wartość nominalną tych udziałów w kwocie łącznej 33.500,00 zł (trzydzieści trzy tysiące pięćset złotych).


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Iwona Szmaja - Prezes Zarządu