Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A. na dzień 26 czerwca 2013 roku ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

29-05-2013
Zarząd spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000347195 (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h."), niniejszym zwołuje na dzień 26 czerwca 2013 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Zgromadzenie") i zgodnie z brzmieniem art. 4021 i 4022 k.s.h. przedstawia następujące informacje:

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2013 roku na godzinę 11.00 w siedzibie spółki w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 48, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012,
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ASSETUS S.A. za rok obrotowy 2012 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012,
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku/pokryciu starty poniesionej w 2012 roku,
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej,
14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania _________________ z funkcji członka Rady Nadzorczej w Spółce,
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania _________________ na członka Rady Nadzorczej,
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia."


II. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Stosownie do Art. 406(1) § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 10 czerwca 2013 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 10 czerwca 2013 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 11 czerwca 2013 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406(3) § 3 KSH., to jest:
1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2) liczbę akcji,
3) rodzaj i kod akcji,
4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
5) wartość nominalną akcji,
6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8) cel wystawienia zaświadczenia,
9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Drewnowskiej 48 (91-002 Łódź) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, to jest w dniach 19, 20 i 21 czerwca 2013 roku. Akcjonariusz będzie mógł przeglądać listę akcjonariuszy oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może ponadto żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres assetus@assetus.pl w formacie .pdf. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa).

III. PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU

I. WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 5 czerwca 2013 r. włącznie.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Assetus S.A., ul. Drewnowska 48, 91 - 002 Łódź lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na wskazany adres e-mail: assetus@assetus.pl

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odrębny formularz dla akcjonariuszy będących osobą fizyczną oraz odrębny dla akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:
1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza,
4) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 8 czerwca 2013 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki - www.assetus.pl

2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Assetus S.A., ul. Drewnowska 48, 91 - 002 Łódź lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail: assetus@assetus.pl . Projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Spółce nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF. Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.assetus.pl. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odrębny formularz dla akcjonariuszy będących osobą fizyczną oraz odrębny dla akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:
1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza,
4) w przypadku zgłoszenia projektów uchwał przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz na Walnym Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako przedstawiciela akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z uchwały właściwego organu tego akcjonariusza umocowującej go do działania. Uchwała ta musi zostać przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.

Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki "www.assetus.pl".

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres : assetus@assetus.pl , tak, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być przekazane w formacie PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej zarówno mocodawcy jak i pełnomocnika). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zgromadzenia i nazwę Spółki.

Po udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz powinien niezwłocznie dostarczyć Spółce (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Assetus S.A., Drewnowska 48, 91 - 002 Łódź lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail: assetus@assetus.pl , kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan w formacie PDF), w szczególności:
1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością przeprowadzenia przez Spółkę działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402(3) § 3 KSH, zatytułowanego - "Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Assetus Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 26 czerwca 2013 roku" został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.assetus.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako przedstawiciela akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z uchwały właściwego organu tego akcjonariusza umocowującej go do działania. Uchwała ta musi zostać przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego.

4. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

IV. MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WALNEGO ZGROMADZENIA

Pełna dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, wraz z projektami uchwał oraz informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zamieszczone będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.assetus.pl od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać, w formie papierowej, pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej w sekretariacie Zarządu w siedzibie Spółki, w Łodzi (91 - 002) przy ul. Drewnowskiej 48 w godzinach 11.00-15.00 w dni robocze.

V. ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w KSH oraz niniejszym ogłoszeniu, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu wskazanego adresu e-mail: assetus@assetus.pl
Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem.

W przypadku, gdy Akcjonariusz przesyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do Akcjonariusza drogą elektroniczną powinny mieć postać skanu w formacie PDF.

VI. LISTA AKCJONARIUSZY

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Drewnowskiej 48 (91-002 Łódź) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, to jest w dniach 19, 20 i 21 czerwca 2013 roku. Akcjonariusz będzie mógł przeglądać listę akcjonariuszy oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może ponadto żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres assetus@assetus.pl w formacie .pdf. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa).

Zgodnie z art. 407 § 2 KSH, Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem tj. do dnia 19 czerwca 2013 r.

VII. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia oraz formularze udostępnione są na stronie internetowej Spółki www.assetus.pl.

VIII. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA

Na dzień ogłoszenia Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wynosi 2.250.000 akcji, co daje łącznie 2.250.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2, 3 w zw. z § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące Spółkę:

Sylwia Gola - Prezes Zarządu


PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2013 ROKU.


Zarząd ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi ("Spółka") niniejszym ogłasza projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 roku.

Uchwała nr 01/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej."

Uchwała nr 02/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA do Komisji Skrutacyjnej powołuje: ______________________."

Uchwała nr 03/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/ Panią ____________________"

Uchwała nr 04/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012,
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ASSETUS S.A. za rok obrotowy 2012 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012,
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku/pokryciu starty poniesionej w 2012 roku,
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej,
14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania _________________ z funkcji członka Rady Nadzorczej w Spółce,
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania _________________ na członka Rady Nadzorczej,
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia."

Uchwała nr 05/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2012.

" Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA po zapoznaniu się z treścią:
1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku),
2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku), którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia,
według którego Spółka zamknęła okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku stratą netto/zyskiem netto w wysokości _________ zł (_______________), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła _______________ zł (_______________) oraz
3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok,
4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,niniejszym zatwierdza:
1) opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz
2) opisane powyżej w pkt. 2 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 na które składają się:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans,
c) rachunek zysków i strat,
d) rachunek przepływów pieniężnych,
e) zestawienie zmian w kapitale własnym,
f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,
według którego Spółka zamknęła rok obrotowy 2012 stratą netto/zyskiem netto w wysokości ________ zł (___________), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła __________zł (________________)."

Uchwała nr 06/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ASSETUS S.A. za rok obrotowy 2012 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA po zapoznaniu się z treścią:
1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ASSETUS S.A. za rok obrotowy 2012 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku),
2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku), którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia,
według którego Spółka zamknęła okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku stratą netto/zyskiem netto w wysokości _________ zł (_______________), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła _______________ zł (_______________) oraz
3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASSETUS S.A. za 2012 rok,
4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
niniejszym zatwierdza:
1) opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności za rok obrotowy 2012 oraz
2) opisane powyżej w pkt. 2 skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 na które składają się:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans,
c) rachunek zysków i strat,
d) rachunek przepływów pieniężnych,
e) zestawienie zmian w kapitale własnym,
f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,
według którego Grupa Kapitałowa zamknęła rok obrotowy 2012 stratą netto/zyskiem netto w wysokości ________ zł (___________), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła __________zł (________________)."

Uchwała nr 07/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2012 podziału/zysku za rok 2012

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi postanawia stratę poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2012 w wysokości ________- zł (___________ ) pokryć z zysków lat następnych."

albo

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego zysku za rok obrotowy 2012, przeznacza się zysk netto w wysokości __________na kapitał zapasowy".


Uchwała nr 08/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2012

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Wiaderek z wykonania jego obowiązków jako Prezesa Zarządu Spółki w 2012 roku."


Uchwała nr 8a/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Pani Sylwii Gola absolutorium z wykonania obowiązków V-ce Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2012
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym udziela absolutorium Pani Sylwii Gola z wykonania obowiązków jako V-ce Prezesa Zarządu Spółki w 2012 roku."
Uchwała nr 8b/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Pani Sylwii Gola absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2012

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym udziela absolutorium Pani Sylwii Gola z wykonania jej obowiązków jako Prezesa Zarządu Spółki w 2012 roku."


Uchwała nr 09a/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Pani Ewie Dworniak-Gałeckiej absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2012 roku jako członka Rady Nadzorczej Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Dworniak-Gałeckiej z wykonania swoich obowiązków w 2012 roku."

Uchwała nr 09b/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Pani Monice Jabłońskiej absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2012 roku jako członka Rady Nadzorczej Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Monice Jabłońskiej z wykonania swoich obowiązków w 2012 roku."

Uchwała nr 09c/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Pani Wandzie Jabłońskiej absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2012 roku jako członka Rady Nadzorczej Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Jabłońskiej z wykonania swoich obowiązków w 2012 roku."

Uchwała nr 09d/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Pani Alicji Wiaderek absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2012 roku jako członka Rady Nadzorczej Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Alicji Wiaderek z wykonania swoich obowiązków w 2012 roku."

Uchwała nr 09e/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Panu Lesławowi Kula absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2012 roku jako członka Rady Nadzorczej Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Kula z wykonania swoich obowiązków w 2012 roku."
Uchwała nr 09f/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Wiaderek absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2012 roku jako członka Rady Nadzorczej Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Wiaderek z wykonania swoich obowiązków w 2012 roku."

Uchwała nr 10/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie odwołania _______________ z funkcji Członka Rady Nadzorczej

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym postanawia z dniem dzisiejszym odwołać _______________ z funkcji Członka Rady Nadzorczej w Spółce."

Uchwała nr 11/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie powołania _______________ do Rady Nadzorczej w Spółce

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym postanawia z dniem dzisiejszym powołać _______________ do Rady Nadzorczej w Spółce".

Osoby reprezentujące Spółkę:

_________________________

Sylwia Gola - Prezes Zarządu

OBOWIĄZUJĄCE FORMULARZE
"FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANYM NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2013 ROKU"
• Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 26 czerwca 2013 roku.
• Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
• Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
• Niniejszy formularz umożliwia:
a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik
• Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "Inne" - Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
• W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
• Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. III formularza.
• Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

________________________________________
CZĘŚĆ I.
IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

___________________________________________________________________________
(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

___________________________________________________________________________
(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)


___________________________________________________________________________
(NIP, PESEL/ REGON)AKCJONARIUSZ:

___________________________________________________________________________
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

___________________________________________________________________________
(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)


___________________________________________________________________________
(NIP, PESEL/ REGON)


___________________________________________________________________________
(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)


________________________________________

CZĘŚĆ II.

INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 26 czerwca 2013 r. na godz. 11:00

Projekt uchwały nr Uchwała nr 01/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej


• za

Liczba akcji:
_______________
• przeciw

• zgłoszenie
sprzeciwu


Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się

Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika


Liczba akcji:
_______________

• inne:

Projekt uchwały nr 02/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej


• za

Liczba akcji:
_______________
• przeciw

• zgłoszenie
sprzeciwu


Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się

Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika


Liczba akcji:
_______________

• inne:


Projekt uchwały nr 03/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia


• za

Liczba akcji:
_______________
• przeciw

• zgłoszenie
sprzeciwu


Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________

• inne:


Projekt uchwały nr 04/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia


• za

Liczba akcji:
_______________
• przeciw

• zgłoszenie
sprzeciwu


Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________

• inne:


Projekt uchwały nr 05/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2012.


• za
Liczba akcji:
_______________
• przeciw

• zgłoszenie
sprzeciwu


Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się

Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika


Liczba akcji:
_______________

• inne:

Projekt uchwały nr 06/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ASSETUS S.A. za rok obrotowy 2012 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012


• za
Liczba akcji:
_______________
• przeciw

o zgłoszenie
sprzeciwu


Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika


Liczba akcji:
_______________

• inne:


Projekt uchwały nr 07/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2012 podziału/zysku za rok 2012


• za

Liczba akcji:
_______________
• przeciw

o zgłoszenie
sprzeciwu


Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________

• inne:

Projekt uchwały nr 08/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2012


• za

Liczba akcji:
_______________
• przeciw

o zgłoszenie
sprzeciwu


Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________

• inne:

Projekt uchwały nr 08a/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Pani Sylwii Gola absolutorium z wykonania obowiązków V-ce Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2012


• za

Liczba akcji:
_______________
• przeciw

o zgłoszenie
sprzeciwu


Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________

• inne:

Projekt uchwały nr 08b/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 czerwca 2013 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Pani Sylwii Gola absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2012


• za

Liczba akcji:
_______________
• przeciw

o zgłoszenie
sprzeciwu


Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________

• inne:

Projekt uchwały nr 09a/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 czerwca 2013 w sprawie udzielenia Pani Ewie Dworniak-Gałeckiej absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2012 roku jako członka Rady Nadzorczej Spółki


• za

Liczba akcji:
_______________
• przeciw

o zgłoszenie
sprzeciwu


Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________

• inne:

Projekt uchwały nr 09b/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 czerwca 2013 w sprawie udzielenia Pani Monice Jabłońskiej absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2012 roku jako członka Rady Nadzorczej Spółki


• za

Liczba akcji:
_______________
• przeciw

o zgłoszenie
sprzeciwu


Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________

• inne:

Projekt uchwały nr 09c/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 czerwca 2013 w sprawie udzielenia Pani Wandzie Jabłońskiej absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2012 roku jako członka Rady Nadzorczej Spółki


• za

Liczba akcji:
_______________
• przeciw

o zgłoszenie
sprzeciwu


Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________

• inne:

Projekt uchwały nr 09d/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 czerwca 2013 w sprawie udzielenia Pani Alicji Wiaderek absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2012 roku jako członka Rady Nadzorczej Spółki


• za

Liczba akcji:
_______________
• przeciw

o zgłoszenie
sprzeciwu


Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________

• inne:

Projekt uchwały nr 09e/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 czerwca 2013 w sprawie udzielenia Panu Lesławowi Kula absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2012 roku jako członka Rady Nadzorczej Spółki


• za

Liczba akcji:
_______________
• przeciw

o zgłoszenie
sprzeciwu


Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________

• inne:

Projekt uchwały nr 09f/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 czerwca 2013 w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Wiaderek absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2012 roku jako członka Rady Nadzorczej Spółki


• za

Liczba akcji:
_______________
• przeciw

o zgłoszenie
sprzeciwu


Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________

• inne:

Projekt uchwały nr 10/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 czerwca 2013 w sprawie odwołania _______________ z funkcji Członka Rady Nadzorczej


• za

Liczba akcji:
_______________
• przeciw

o zgłoszenie
sprzeciwu


Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________

• inne:

Projekt uchwały nr 11/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 26 czerwca 2013 w sprawie powołania _______________ do Rady Nadzorczej w Spółce


• za

Liczba akcji:
_______________
• przeciw

o zgłoszenie
sprzeciwu


Liczba akcji:
_______________
• wstrzymujące
się
Liczba akcji:
_______________
• według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji:
_______________

• inne:


  • Sylwia Gola - Prezes Zarządu