Raporty Spółek ESPI/EBI

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii B i C na dzień 27 lipca 2012 r. DAMF INWESTYCJE Spółka Akcyjna (PLFLYPL00017)

26-07-2012 14:07:17 | Bieżący | EBI | 4/2012
Zarząd Spółki Fly.pl S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 736/2012 podjętą w dniu 25 lipca 2012 r. postanowił określić dzień 27 lipca 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki Fly.pl S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLFLYPL00017":

a) 19.645.000 (dziewiętnastu milionów sześciuset czterdziestu pięciu tysięcy) akcji serii B,

b) 1.500.000 (jednego miliona pięciuset tysięcy) akcji serii C.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanawia notować wyżej wymienione akcje na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "FLYPL" i oznaczeniem "FLY".

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Robert Ogrodnik - Prezes Zarządu