Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie Pana Pawła Witkiewicza o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 5% MICROTECH INTERNATIONAL S.A. (PLMCINT00013)

02-08-2012 17:22:28 | Bieżący | ESPI | 8/2012
oRB_ASO: Zawiadomienie Pana Pawła Witkiewicza o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 5%

PAP
Data: 2012-08-02

Firma: MICROTECH INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2012
Data sporządzenia: 2012-08-02
Skrócona nazwa emitenta
MICROTECH INTERNATIONAL S.A.
Temat
Zawiadomienie Pana Pawła Witkiewicza o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 5%
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _dalej: ustawa o ofercie_, Zarząd Spółki Microtech International S.A. informuje, iż w dniu 01.08.2012 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Pawła Witkiewicza o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem w Spółce Microtech International S.A. powyżej progu 5%.

Według informacji zawartych w niniejszym zawiadomieniu:
Akcjonariusz Spółki Microtech International S.A., na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. _Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. Zm._ _dalej: ustawa o ofercie_ zawiadamia o:
1. Przekroczeniu ustawowego progu udziału 5% w ogólnej liczbie głosów dla akcji Microtech International S.A. w wyniku rejestracji 74.155.917 _słownie: siedemdziesiąt cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemnaście_ akcji serii B Spółki Microtech International S.A.
2. Przed dokonaniem transakcji zawiadamiający nie posiadał akcji Spółki Microtech International S.A.
3. Po rejestracji akcji serii B zawiadamiający posiada 4.554.687 sztuk akcji Spółki Microtech International S.A. dających 4.554.687 głosów, co stanowi 5,94% udziału w kapitale oraz 5,94% udział w głosach na WZA w Spółce Microtech International S.A.
4. Nie występują podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje spółki.
5. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


MICROTECH INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MICROTECH INTERNATIONAL S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
51-116 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Wołowska 4-20
_ulica_ _numer_
_71_ 34 63 500 _71_ 34 63 599
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-02 Maciej Dolny Prezes Zarządu
2012-08-02 Jacek Kujawa Członek Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta MICROTECH INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MICROTECH INTERNATIONAL S.A.
Tytul Zawiadomienie Pana Pawła Witkiewicza o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 5%
Sektor
Kod 51-116
Miasto Wrocław
Ulica Wołowska
Nr 4-20
Tel. (71) 34 63 500
Fax (71) 34 63 599
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2012-08-02
Rok biezacy 2012
Numer 8
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.