Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana wysokości kapitału zakładowego BIOGENED S.A. BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

13-06-2013 16:33:03 | Bieżący | EBI | 21/2013
Zarząd BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że postanowieniem z dnia 12 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. Po rejestracji podwyższenia kapitał zakładowy Emitenta wynosi 14.563.190,00 złotych. Został on w całości pokryty wkładami pieniężnymi. Łączna liczba akcji wszystkich emisji po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 1456319 akcji o wartości nominalnej 10 złotych każda.
Akcje dzielą się obecnie na: 741530 akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 741530, 300000 akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000001 do numeru 300000, 100000 akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 100000 oraz 2655 akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 0001 do numeru 2655, 167370 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 0001 do numeru 167370 oraz 144764 akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 0001 do numeru 144764.
Aktualna struktura akcjonariatu Emitenta po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego została przedstawiona w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Akcjonariat