Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ASSETUS S.A. w dniu 26 czerwca 2013 roku ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

27-06-2013
Zarząd ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2013 roku.

Uchwała nr 01/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej."

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym, liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad powyższą uchwałą wyniosła: 1.558.056 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt sześć), stanowią one 69,25% akcji w kapitale zakładowym.
W tym:
Głosów za: 1.558.056
Głosów przeciw: nie było
Głosów wstrzymujących się: nie było
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjęcia niniejszej uchwały.

Uchwała nr 02/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym, liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad powyższą uchwałą wyniosła: 1.558.056 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt sześć), stanowią one 69,25% akcji w kapitale zakładowym.
W tym:
Głosów za: 1.558.056
Głosów przeciw: nie było
Głosów wstrzymujących się: nie było
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjęcia niniejszej uchwały.

Uchwała nr 03/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie ważności Zgromadzenia,
2. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej,
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012,
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ASSETUS S.A. za rok obrotowy 2012 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012,
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku/pokryciu straty poniesionej w 2012 roku,
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej,
13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Ewy Dworniak - Gałeckiej z funkcji członka Rady Nadzorczej w Spółce,
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Krzysztofa Durczaka na członka Rady Nadzorczej,
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia."

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym, liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad powyższą uchwałą wyniosła: 1.558.056 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt sześć), stanowią one 69,25% akcji w kapitale zakładowym.
W tym:
Głosów za: 1.558.056
Głosów przeciw: nie było
Głosów wstrzymujących się: nie było
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjęcia niniejszej uchwały.

Uchwała nr 04/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2012

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym, liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad powyższą uchwałą wyniosła: 1.558.056 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt sześć), stanowią one 69,25% akcji w kapitale zakładowym.
W tym:
Głosów za: 1.558.056
Głosów przeciw: nie było
Głosów wstrzymujących się: nie było
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjęcia niniejszej uchwały.

Uchwała nr 05/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ASSETUS S.A. za rok obrotowy 2012 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym, liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad powyższą uchwałą wyniosła: 1.558.056 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt sześć), stanowią one 69,25% akcji w kapitale zakładowym.
W tym:
Głosów za: 1.558.056
Głosów przeciw: nie było
Głosów wstrzymujących się: nie było
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjęcia niniejszej uchwały.

Uchwała nr 06/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2012

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym, liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad powyższą uchwałą wyniosła: 1.558.056 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt sześć), stanowią one 69,25% akcji w kapitale zakładowym.
W tym:
Głosów za: 1.558.056
Głosów przeciw: nie było
Głosów wstrzymujących się: nie było
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjęcia niniejszej uchwały.

Uchwała nr 07/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2012

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym, liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad powyższą uchwałą wyniosła: 1.558.056 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt sześć), stanowią one 69,25% akcji w kapitale zakładowym.
W tym:
Głosów za: 1.558.056
Głosów przeciw: nie było
Głosów wstrzymujących się: nie było
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjęcia niniejszej uchwały.

Uchwała nr 7a/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Pani Sylwii Gola absolutorium z wykonania obowiązków V-ce Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2012

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym, liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad powyższą uchwałą wyniosła: 1.558.056 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt sześć), stanowią one 69,25% akcji w kapitale zakładowym.
W tym:
Głosów za: 1.558.056
Głosów przeciw: nie było
Głosów wstrzymujących się: nie było
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjęcia niniejszej uchwały.

Uchwała nr 7b/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Pani Sylwii Gola absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2012

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym, liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad powyższą uchwałą wyniosła: 1.558.056 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt sześć), stanowią one 69,25% akcji w kapitale zakładowym.
W tym:
Głosów za: 1.558.056
Głosów przeciw: nie było
Głosów wstrzymujących się: nie było
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjęcia niniejszej uchwały.

Uchwała nr 08a/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Pani Ewie Dworniak - Gałeckiej absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2012 roku jako członka Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym, liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad powyższą uchwałą wyniosła: 1.558.056 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt sześć), stanowią one 69,25% akcji w kapitale zakładowym.
W tym:
Głosów za: 1.558.056
Głosów przeciw: nie było
Głosów wstrzymujących się: nie było
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjęcia niniejszej uchwały.

Uchwała nr 08b/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Pani Monice Jabłońskiej absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2012 roku jako członka Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym, liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad powyższą uchwałą wyniosła: 1.558.056 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt sześć), stanowią one 69,25% akcji w kapitale zakładowym.
W tym:
Głosów za: 1.558.056
Głosów przeciw: nie było
Głosów wstrzymujących się: nie było
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjęcia niniejszej uchwały.

Uchwała nr 08c/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Pani Wandzie Jabłońskiej absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2012 roku jako członka Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym, liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad powyższą uchwałą wyniosła: 1.558.056 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt sześć), stanowią one 69,25% akcji w kapitale zakładowym.
W tym:
Głosów za: 1.558.056
Głosów przeciw: nie było
Głosów wstrzymujących się: nie było
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjęcia niniejszej uchwały.

Uchwała nr 08d/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Pani Alicji Wiaderek absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2012 roku jako członka Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym, liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad powyższą uchwałą wyniosła: 1.558.056 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt sześć), stanowią one 69,25% akcji w kapitale zakładowym.
W tym:
Głosów za: 1.558.056
Głosów przeciw: nie było
Głosów wstrzymujących się: nie było
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjęcia niniejszej uchwały.

Uchwała nr 08e/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Panu Lesławowi Kula absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2012 roku jako członka Rady Nadzorczej Spółki
Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym, liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad powyższą uchwałą wyniosła: 1.558.056 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt sześć), stanowią one 69,25% akcji w kapitale zakładowym.
W tym:
Głosów za: 1.558.056
Głosów przeciw: nie było
Głosów wstrzymujących się: nie było
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjęcia niniejszej uchwały.

Uchwała nr 08f/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Wiaderek absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2012 roku jako członka Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym, liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad powyższą uchwałą wyniosła: 1.558.056 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt sześć), stanowią one 69,25% akcji w kapitale zakładowym.
W tym:
Głosów za: 1.558.056
Głosów przeciw: nie było
Głosów wstrzymujących się: nie było
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjęcia niniejszej uchwały.

Uchwała nr 09/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie odwołania Ewy Gałeckiej-Dworniak z funkcji Członka Rady Nadzorczej

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym, liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad powyższą uchwałą wyniosła: 1.558.056 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt sześć), stanowią one 69,25% akcji w kapitale zakładowym.
W tym:
Głosów za: 1.558.056
Głosów przeciw: nie było
Głosów wstrzymujących się: nie było
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjęcia niniejszej uchwały.

Uchwała nr 10/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Krzysztofa Durczaka do Rady Nadzorczej w Spółce

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym, liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad powyższą uchwałą wyniosła: 1.558.056 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt sześć), stanowią one 69,25% akcji w kapitale zakładowym.
W tym:
Głosów za: 1.558.056
Głosów przeciw: nie było
Głosów wstrzymujących się: nie było
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjęcia niniejszej uchwały.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 w zw. z § 6 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  • Sylwia Gola - Prezes Zarządu