Raporty Spółek ESPI/EBI

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań na dzień 13 września 2012 r. Presto Spółka Akcyjna (PLPRSTO00011)

11-09-2012 09:24:57 | Bieżący | EBI | 9/2012
Zarząd Spółki Presto S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą Nr 891/2012 z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect postanowił:

1) określić dzień 13 września 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 4.000.000 (czterech milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki PRESTO S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPRSTO00029"
2) notować wyżej wymienione prawa do akcji, na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "PRESTO-PDA" i oznaczeniem "PSTA".

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Krzysztof Sowiński - Prezes Zarządu