Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana w strukturze akcjonariatu BIOGENED S.A. BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

08-07-2013 14:06:07 | Bieżący | EBI | 23/2013
Zarząd BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że zmianie uległa struktura akcjonariatu Emitenta. W dniu 8 lipca 2013 r. Emitent otrzymał zawiadomienie od Andrzeja Grzegorzewskiego, Prezesa Zarządu Emitenta, że osoba blisko z nim związana nabyła w dniu 2 lipca 2013 r. za pośrednictwem IDM S.A. akcje zwykłe na okaziciela Emitenta. Na skutek dokonanych transakcji zwiększył się udział spółki "Life Science Technologies" N.V. z siedzibą w Amsterdamie w strukturze akcjonariatu Emitenta.
Przed transakcjami "Life Science Technologies" N.V. posiadało 906075 sztuk akcji Emitenta, które dawały prawo do 906075 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadały 62,22% ogólnej liczny głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na skutek transakcji nabycia akcji dokonanej w dniu 2 lipca 2013 r. "Life Science Technologies" N.V. posiada 906231 sztuk akcji Emitenta, które dają prawo do 906231 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i odpowiadają 62,23% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 2 lipca 2013 r. została opublikowana w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Akcjonariat