Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta Prognozy AlejaSamochodowa.pl Spółka Akcyjna (PLALSMC00016)

13-09-2012 11:21:15 | Bieżący | EBI | 21/2012
Zarząd AlejaSamochodowa.pl SA ("Emitent", "Spółka"), działając na podstawie §3 pkt. 2 ust 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect", postanawia skorygować prognozy wyników Spółki za 2012 r. opublikowane w raporcie bieżącym nr 13/2012 z dnia 10.08.2012 r.
Opublikowane prognozy za 2012 rok zakładały następująco:

Przychód ze sprzedaży: 4.000.000 zł
Zysk ze sprzedaży: 200.000 zł
Strata netto: - 120.000 zł

W związku z dynamicznym rozwojem nowouruchomionego e-sklepu eparts24.eu, o czym Emitent poinformował raportem nr 15/2012 z dnia 20.08. 2012 oraz podpisaniem umowy handlowej z Abakus sp. z o.o., o której Emitent informował raportem 17/2012 z dnia 28.08. 2012 r. Zarząd Emitenta przedstawia skorygowane prognozy finansowe:

Przychód ze sprzedaży: 4.000.000 zł
Zysk ze sprzedaży: 350.000 zł
Zysk netto: 0 zł

Zarząd Emitenta przypomina równocześnie, że rentowność netto Spółki jest znacząco zaniżona w skutek koniecznością zaksięgowania pod pozycją pozostałych kosztów operacyjnych odpisów amortyzacyjnych wartości firmy AlejaSamochodowa.pl wniesionej w formie aportu w skład majątku przedsiębiorstwa Emitenta zgodnie z zasadami przewidzianymi przez Polskie Standardy Rachunkowości. Wysokość odpisów wynosi około 20.000 zł miesięcznie.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 oraz §3 ust. 2 pkt 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Viktor Arderikhin - Prezes zarządu