Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 23 lipca 2013. NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

24-07-2013
Zarząd Netwise S.A. ("Spółka") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 23 lipca 2013 roku podjęło uchwały o treści zawartej w załączniku niniejszego raportu.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, podczas obrad do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7), 8), 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Tomasz Luchowski - Prezes Zarządu


Załączniki:

Netwise S.A. treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie