Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

24-07-2013
Netwise S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Trojańska 7, 02-261 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000426913, NIP: 5242646576, REGON: 141395093 (dalej zwana: "Emitentem") informuje, że w dniu 23 lipca na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. została podjęta uchwałę nr 6 na podstawie której powołano Pana Marka Skałbania do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały.

Pan Marek Skałbania jest absolwentem Politechniki Radomskiej (wydział ekonomiczny, kierunek administracja). Jego doświadczenia biznesowe sięgają końca lat osiemdziesiątych. W latach 1989-1993 zajmował się marketingiem w firmie dystrybucyjnej i zarządzał linią produktów elektronicznych. Od 1993 do 2011 roku był wspólnikiem w spółce cywilnej i pełnił rolę Dyrektora odpowiedzialnego za rozwój rynku. W tej roli współpracował blisko z rafinerią Gdańską i kilkoma hutami szkła w Polsce. W swojej firmie zatrudniał od 10 do 15 pracowników.
Pan Marek Skałbania nie pełnił w okresie ostatnich 3 lat funkcji zarządczych ani nadzorczych w innych spółkach handlowych. Pan Marek Skałbania posiadał w tym okresie udziały w spółce EventSpot.NET Sp. z o.o.
Pan Marek Skałbania nigdy nie był skazany za przestępstwo oszustwa ani nie został w stosunku do niego wydany zakaz działania, jako członek organów zarządczych lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Pan Marek Skałbania nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach prawa handlowego będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji.
Pan Marek Skałbania nie prowadzi działalności gospodarczej, która byłaby konkurencyjna w stosunku do Emitenta oraz nie jest wspólnikiem spółki cywilnej.
Pan Marek Skałbania nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect".

  • Tomasz Luchowski - Prezes Zarządu