Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o transakcji akcji Partex S.A. PARTEX S.A. (PLPARTX00010)

25-09-2012 21:38:45 | Bieżący | ESPI | 14/2012
oRB_ASO: Informacja o transakcji akcji Partex S.A.

PAP
Data: 2012-09-25

Firma: PARTEX SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2012
Data sporządzenia: 2012-09-25
Skrócona nazwa emitenta
PARTEX S.A.
Temat
Informacja o transakcji akcji Partex S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Emitenta Partex S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej "Emitent"_ informuje o otrzymaniu w dniu 25 września 2012 roku zawiadomienia od akcjonariusza Emitenta.
W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz Emitenta - spółka "Multi-Form II" sp. z o.o poinformowała, iż w dniu 21 września 2012 roku w drodze transakcji na rynku NewConnect. zbyła 570.195 akcji Emitenta.

Przed dokonaniem powyższej transakcji spółka "Multi-Form II" sp. z o.o. posiadała 570.195 akcji Emitenta, reprezentujących 5,08 % kapitału zakładowego Emitenta oraz reprezentujących 5,08 % głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Partex S.A.

Po dokonaniu powyższej transakcji Spółka nie posiada akcji Emitenta.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


PARTEX SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PARTEX S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Grochowska 261 lok 12
_ulica_ _numer_
_22_ 751 90 26 _22_ 751 90 26
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-09-25 Artur Woźniak Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta PARTEX SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta PARTEX S.A.
Tytul Informacja o transakcji akcji Partex S.A.
Sektor
Kod
Miasto Warszawa
Ulica Grochowska
Nr 261 lok 12
Tel. (22) 751 90 26
Fax (22) 751 90 26
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2012-09-25
Rok biezacy 2012
Numer 14
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.